ยินดีต้อนรับขณะนี้เว็บไซต์ สบ.ทบ.

กำลังดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเว็บไซต์ แต่จะมีการประชาสัมพันธ์ และให้บริการ์ข้อมูลข่าวสาร
สำคัญ และเป็นที่สนใจของกำลังพล และประชาชนทั่วไปจากหน้าแรกนี้ เพื่อไม่ให้เกิดความขาด
ตอนของเนื้อหาข่าวสาร ทางคณะผู้จัดทำต้องขอโทษในความไม่สะดวก และจะเร่งดำเนินการ
พัฒนาปรับปรุง เว็บไซต์ทั้งหมดให้สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติ ต่อไป .....
ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ