คำนำ
สารบัญ 
   
เนื่องจากบัญชีรายชื่อแบบพิมพ์  ทบ.  
 
พ.ศ.2539 ที่ใช้เป็นหลักฐานประกอบการเบิก
 
แบบพิมพ์   มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่อง   ราคา
 
และจำนวนแบบพิมพ์     ทั้งแบบพิมพ์บางราย
 
การได้มีการจัดทำขึ้นใหม่   เืพื่อให้สอดคล้อง
 
กับระเบียบที่เกี่ยวข้องในแต่ละเรื่อง   ซึ่งกรม
 
สารบรรณทหารบก พิจารณาแล้วเห็นควรจัด
 
ทำบัญชีรายชื่อแบบพิมพ์  พ.ศ.2547 ขึ้นใหม่
 
เพื่อสะดวกต่อการปฏิบัติราชการใน  ปัจจุบัน
 
สำหรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่        ที่รับ
  ผิดชอบ  ขอให้ใช้บัญชีรายชื่อแบบพิมพ์เล่ม
  นี้ด้วยความละเอียดรอบคอบ  เช่นบันทึกราย
 
การแบบพิมพ์ที่หน่วยต้องการใช้  ตามลำดับ
  หมายเลขของแบบพิมพ์    และราคาที่ถูกต้อง
 
นอกจากนี้ตามแนวความคิดของ        ผู้บังคับ
 
บัญชาที่มีความประสงค์จะใช้แบบพิมพ์  ทบ.
 
จากคอมพิวเตอร์          อาจทำให้คุณลักษณะ
 
เฉพาะของแบบพิมพ์       และจำนวนของแบบ
 
พิมพ์มีการเปลี่ยนแปลงไป   ซึ่งถือเป็นหน้าที่
ท่านคือผู้เข้าชมลำดับที่
link to salt lake city real estate page
 
 
   ของสายงาน  และ   หน่วยใช้ที่จะร่วมกันตรวจสอบ      และ  เสนอแนะข้อคิดเห็นเพิ่มเติมที่เป็น
 
 
   ประโยชน์ให้กับกรมสารบรรณทหารบก   เพื่อจะได้ปรับปรุงแบบพิมพ์  ทบ.   โดยส่วนรวมให้
 
 
   มีความทันสมัยและเพียงพอต่อความต้องการใช้ที่แท้จริงของทุกหน่วยต่อไป
   
   
กรมสารบรรณทหารบก
   
   
กรกฏาคม  2547