โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

กำลังพล กรมสารบรรณทหารบก
ข่าวประชาสัมพันธ์ !!

                          
เรื่อง ลงวันที่ เอกสาร
ขออนุมัติจัดประชุมสมาชิกกลุ่มโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ฯ (1 ก.พ. 2561) 2018-01-23   
ขออนุมัติจ่ายเงินประกันความเสี่ยงโครงการสินเชื่อ ฯ 2017-09-28   
รายละเอียดการจ่ายคืนเงินออมสัจจะและเงินประกันความเสี่ยง ประจำเดือน ก.ย. 2560 2017-09-28   
รายงานผลการประชุมของคณะกรรมการโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ฯ 2017-09-12   
ขออนุมัติจัดประชุมสมาชิกโครงการสินเชื่อ ฯ 2017-09-05   
การแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระ .. และเงินสนับสนุนพิเศษ ... 2017-08-16   
สมาชิกที่ยังไม่ได้ยืนยันยอดเงินออมสัจจะตามที่แจกให้ ...... 2017-08-16   
คำสั่งกรมสารบรรณทหารบก เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตทหารของ สบ.ทบ. 2016-12-27   
รายงานผลการประชุมของคณะกรรมการโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ฯ 2016-12-27