ประกาศ
กำลังพลที่ลงทะเบียนเข้าใช้ระบบงานไปแล้ว ทาง สบ.ทบ.มีความจำเป็นต้องยกเลิกการลงทะเบียน
ของท่านเพื่อดำเนินการ ในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยข้อมูล ตามระเบียบของ ทบ. ดังนั้น สบ.ทบ.
ขอให้ท่านที่ลงทะเบียนเข้าใช้ระบบงานไปแล้ว กรุณาลงทะเบียนใหม่ ตั้งแต่วันที่ 20 ก.พ.60 เป็นต้นไป
โปรดทราบ
เนื่องจากการออก ประกาศ / คำสั่ง เป็นข้อมูลส่วนบุคคล
สบ.ทบ.จึงขอเปิดเผยข้อมูล เฉพาะข้าราชการทหารที่ประจำการ สังกัด กองทัพบก
(ชั้นยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร และ ชั้นยศนายทหารชั้นประทวน) เท่านั้น โดยต้องผ่านการลงทะเบียน
สำหรับกำลังพลที่นอกเหนือจากนี้ กรุณาติดต่อ แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสารบรรณทหารบก
โทร. 022977589 , 022977605 โทร.ทหาร 97589 , 97605
ลงทะเบียนด้วยหมายเลข 13 ตัวประชาชน
เพราะอะไร ? ไม่พบชื่อ !!
จะทำอย่างไร ?
รายชื่อกำลังพลที่มีเป็นข้อมูลจากระบบงานกำลังพลบางส่วนทำให้ รายชื่อกำลังพลอาจมีไม่ครบ
ทั้งหมด อีกทั้งรายชื่อ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ
กำลังพลที่ลาออก ย้ายออก เกษียณอายุราชการ จะไม่มี
ท่านสามารถเลือกวิธีการ ขอเพิ่มข้อมูลได้ ดังนี้.-
1.ติดต่อ จนท.แผนกเทคโนโยลีสารสนเทศ
2.ถ่ายบัตรประจำตัวข้าราชการของท่าน ให้เห็น ยศ-ชื่อ-นามสกุล-เลขประจำตัวทหาร-เลขประจำตัวประชาชน
   ส่งมาใน inbox (ช่องสนทนา)  facebook:กรมสารบรรณ
3.ถ่ายบัตรประจำตัวข้าราชการของท่าน ให้เห็น ยศ-ชื่อ-นามสกุล-เลขประจำตัวทหาร-เลขประจำตัวประชาชน
   ส่งมา e-mail :: rtatwp@gmail.com
** ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ **