การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
Open Data Integrity and Transparency Assessment (OIT)

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  ประจำปีงบประมาณ 2562

แผนปฏิบัติราชการประจำปี
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อ-จัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รอบ ๖ เดือน(ต.ค. ๖๑ - มี.ค. ๖๒)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายปี
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รอบ ๖ เดือน(ต.ค. ๖๑ - มี.ค. ๖๒)