ผู้บังคับบัญชา

พล.ต. วีรสิทธิ    จันทร์ดา
จก.สบ.ทบ.

พ.อ.(พ) ราชิต    ไชยมิ่ง
รอง จก.สบ.ทบ.(๑)

พ.อ.(พ) นุกูล    โล่ห์ประเสริฐ
รอง จก.สบ.ทบ.(๒)

ส่วนราชการในกรมสารบรรณ
   กองประวัติและบำเหน็จบำนาญ
  โรงเรียนทหารสารบรรณ
  กองแผนและโครงการ
  กองควบคุมคุณวุฒิ
  กองการสารบรรณ
  กองการกำลังพล
  กองเทคโนโลยีสารสนเทศ (เพื่อพราง)
  กองธุรการ
กิจกรรม | บริการ
ภาพกิจกรรม
ข่าวเด่น | เร่งด่วน

ลำดับ: 1 - 7  จาก: 19  เรื่อง
ข่าวประชาสัมพันธ์ อ่าน
  ประกาศกรมสารบรรณทหารบก เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ
  รับสมัครนายทหารประทวนเพื่อสอบคัดเลือกไปปฏิบัติหน้าที่เสมียนธุรการ ฯลฯ ณ กรุงโซลสาธารณรัฐเกาหลี ประจำปี 2563
  ผนวก ก ใบสมัครสอบคัดเลือกนายทหารประทวนไปปฏิบัติหน้าที่เสมียนธุรการ สำนักงานนายทหารติดต่อประจำ บก.สหประชาชาติ ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ประจำปี ๒๕๖๓
  กำลังพลที่ยืนยันรายชื่อเข้ารับการทดสอบความรู้ ประจำปี 2562 (ครั้งที่1) สามารถเข้าศึกษาเนื้อหา/บทเรียนได้ที่ https://doplearning.rta.mi.th/
  วิทยุราชการทหาร กำหนดห้วงตรวจสอบประวัติราชการ ประจำปี ๒๕๖๒
  แจ้งแผนการศึกษาหลักสูตรสำหรับเจ้าหน้าที่สายงานกำลังพล ศึกษาแบบ E-Learning รุ่นที่ 4
  แบบฟอร์มข้อมูลกำลังพลที่ประสงค์เข้ารับการศึกษาแบบ E-Learning รุ่นที่ 4
123หน้าถัดไป
เรื่องทั่วไป
เรื่องที่น่าสนใจ
คำสั่ง หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์
เรื่อง เปลี่ยนชื่อตัว - ชื่อสกุล
ระบบงานลงทะเบียน เพื่อดูคำสั่ง กองทัพบก
ระบบงาน สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
E-FORM  แบบพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์
e_bidding จัดซื้อ-จัดจ้าง กรมสารบรรณทหารบก
e_bidding จัดซื้อ-จัดจ้าง กรมบัญชีกลาง
กรมสารบรรณทหารบก  แสดงเจตนาต่อต้านการทุจริต
เรื่องราวร้องทุกข์ ศูนย์ประสานราชการใสสะอาดกองทัพบก
การแต่งกาย ระเบียบว่าด้วยการแต่งกายทหาร