ภาพกิจกรรม

ลำดับ: 8 - 14  จาก: 28  เรื่อง
ข่าวประชาสัมพันธ์ อ่าน
  ประกาศกรมสารบรรณทหารบก เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ (ผลการสอบ)
  แจ้งแผนการศึกษาประจำปี 2563 สามรถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://agdept.rta.mi.th/kpk/
  ประกาศกรมสารบรรณทหารบก เรื่องผลการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ
  ประกาศผลการสอบคัดเลือกนายทหารประทวนไปปฏิบัติหน้าที่เสมียนธุรการสำนักงานนายทหารติดต่อ ประจำกองบัญชาการสหประชาชาติ ณ กรุงโซลสาธารณรัฐเกาหลี ประจำปี ๒๕๖๓
  ผนวก ก ใบสมัครสอบคัดเลือกนายทหารประทวนไปปฏิบัติหน้าที่เสมียนธุรการ สำนักงานนายทหารติดต่อประจำ บก.สหประชาชาติ ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ประจำปี ๒๕๖๓
  กำลังพลที่ยืนยันรายชื่อเข้ารับการทดสอบความรู้ ประจำปี 2562 (ครั้งที่1) สามารถเข้าศึกษาเนื้อหา/บทเรียนได้ที่ https://doplearning.rta.mi.th/
  วิทยุราชการทหาร กำหนดห้วงตรวจสอบประวัติราชการ ประจำปี ๒๕๖๒
หน้าที่แล้ว1234หน้าถัดไป
เรื่องทั่วไป
เรื่องที่น่าสนใจ

โครงการเพิ่มรายได้ให้กับกำลังพล สบ.ทบ.

สารบรรณมาร์เก๊ต

บริการตัดผมแก่กำลังพล สบ.ทบ. และ บุลคคลทั่วไป
เวลา ๑๒๐๐ ถึง ๑๓๓๐

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
คำสั่ง หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์
เรื่อง เปลี่ยนชื่อตัว - ชื่อสกุล
ระบบงานลงทะเบียน เพื่อดูคำสั่ง กองทัพบก
ระบบงาน สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
E-FORM  แบบพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์
e_bidding จัดซื้อ-จัดจ้าง กรมสารบรรณทหารบก
e_bidding จัดซื้อ-จัดจ้าง กรมบัญชีกลาง
กรมสารบรรณทหารบก  แสดงเจตนาต่อต้านการทุจริต
เรื่องราวร้องทุกข์ ศูนย์ประสานราชการใสสะอาดกองทัพบก
การแต่งกาย ระเบียบว่าด้วยการแต่งกายทหาร