company logo

Loginงานควบคุมคุณวุฒิ

  ระเบียบ

  คำสั่ง

  หลักฐานฯ

งานบรรจุกำลัง

 ระเบียบ

 คำสั่ง 

 หลักฐานฯ

งานวิเคราะห์และรายงาน

 ระเบียบ

 คำสั่ง

 หลักฐานฯ

คู่มือการปฏิบัติงาน

 

    ดาวน์โหลด

    คำสั่งที่ออกแล้ว

    แบบฟอร์ม

    หลักฐานสำคัญที่ต้องใช้

 

ผลสัมฤทธิ์หน้าที่ของงานในปัจจุบัน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ประชาสัมพันธ์ 

      

      คำสั่งบรรจุนักเรียนนายสิบ เหล่า ขส.เข้ารับราชการและแต่งตั้งยศ

     คำสั่งบรรจุนักเรียนนายสิบ เหล่า ช.เข้ารับราชการและแต่งตั้งยศ

     คำสั่งบรรจุนักเรียนนายสิบเหล่า ขว.เข้ารับราชการและแต่งตั้งยศ

     คำสั่งบรรจุนักเรียนดุริยางค์ เหล่า ดย.เข้ารับราชการและแต่งตั้งยศ

     คำสั่งบรรจุนักเรียนนายสิบเหล่า พธ.เข้ารับราชการและแต่งตั้งยศ 

     คำสั่งบรรจุนักเรียนนายสิบเหล่า ป.เข้ารับราชการและแต่งตั้งยศ

     คำสั่งบรรจุนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลกองทัพบกเข้ารับราชการ

     คำสั่งบรรจุนักเรียนนายสิบเหล่า ส.เข้ารับราชการและแต่งตั้งยศ

     คำสั่งบรรจุนักเรียนนายสิบเหล่า สพ.เข้ารับราชการและแต่งตั้งยศ

     คำสั่งบรรจุนักเรียนนายสิบเหล่า พ.เข้ารับราชการและแต่งตั้งยศ

     เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการบรรจุและเลื่อนฐานะ

     ระเบียบ กห ว่าด้วยการแต่งตั้งและการเลื่อนยศของข้าราชการทหาร

    

    

                      

ภาพกิจกรรมกอง

             

เจ้ากรม สบ.ทบ. เป็นประธานส่งตัวฯ     จก.สบ.ทบ.ตรวจงานย้ายกอง      พิธีทำการย้ายกองควบคุมฯ

 

  

      ศึกษาดูงานจังหวัดราชบุรี

 

 

     เรื่องที่ควรรู้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้บังคับบัญชา

 

 

 

                  
ขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: drupal themes  Valid XHTML and CSS.