link เทียบคุณวุฒิกับocscban.jpg

 

การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถานศึกษาภาครัฐ

การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถานศึกษาภาคเอกชน

 

      

                                     <<< แจ้งเตือน >>>

1เรื่อง การเลื่อนฐานะ จ.ส.อ. (พ.) อายุ 55 ปีขึ้นไป เป็นนายทหารสัญญาบัตร 

    รายละเอียด new

2. จ.ส.อ. ที่จะครบเกษียณอายุราชการ (ผู้ที่เกษียณ ๑ ต.ค. ๕๙ 

     การรายงานขอเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร กรณีเกษียณอายุราชการ

 


 

 

 


 


 

                            เรื่องที่ควรรู้ 

   

เอกสารประกอบการเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร

      ตัวอย่างหนังสือรับรองการทำหน้าที่นายทหารสัญญาบัตร 6 เดือน new

     การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพnew

 

 ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็น
นายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2559 คุณวุฒิปริญญาตรี new

                             


 


                                  แก้ไขคำสั่ง / ใบแก้คำผิด

                                                             

แก้คำสั่งกองทัพบก ที่ 4/2559new

แก้คำสั่งกองทัพบก ที่ 18/2559new

 

 

 

 

**************************************************************************************************************

 

 

ใบแก้คำผิด ที่ 55/2558

ใบแก้คำผิด ที่ 52/2558

คำสั่งกองทัพบก ที่ 599/2558 เรื่อง แก้คำสั่งกองทัพบก 

คำสั่งกองทัพบก ที่ 600/2558 เรื่อง แก้คำสั่งกองทัพบก 

คำสั่งกองทัพบก ที่ 520/2558 เรื่อง แก้คำสั่งกองทัพบก 

คำสั่งกองทัพบก ที่ 494/2558 เรื่อง แก้คำสั่งกองทัพบก 

คำสั่งกองทัพบก ที่ 483/2558 เรื่อง แก้คำสั่งกองทัพบก 

คำสั่งกองทัพบก ที่ 482/2558 เรื่อง แก้คำสั่งกองทัพบก 

 

 

 

 


  

คำสั่งบรรจุนักเรียนนายสิบ และนักเรียนผู้ช่วยพยาบาล

                                                              

คำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ 1188/2558 เรื่อง บรรจุนักเรียนนายสิบทหารบก เหล่า กส. รุ่น 2/57new

คำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ 1359/2558 เรื่อง บรรจุนักเรียนนายสิบทหารบก เหล่า กง. รุ่น 2/57new

คำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ 1398/2558 เรื่อง บรรจุนักเรียนนายสิบทหารบก เหล่า สพ. รุ่น 2/57new

คำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ 55/2559 เรื่อง บรรจุนักเรียนนายสิบทหารบก เหล่า สห. รุ่น 2/57new

 

 

***********************************************************************************************************

 

คำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ 948/2558 เรื่อง บรรจุนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลกองทัพบก

คำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ 940/2558 เรื่อง บรรจุนักเรียนนายสิบทหารบก เหล่า ขส. รุ่น 1/57

คำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ 893/2558 เรื่อง บรรจุนักเรียนนายสิบทหารบก เหล่า ม. รุ่น 1/57

คำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ 887/2558 เรื่อง บรรจุนักเรียนนายสิบทหารบก เหล่า ร. (พิเศษ)

คำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ 838/2558 เรื่อง บรรจุนักเรียนนายสิบทหารบก เหล่า ร. รุ่น 1/57

คำสั่งทบ.(เฉพาะ)ที่754/2558 เรื่อง บรรจุนักเรียนนายสิบทหารบก เหล่า ขว.

คำสั่งทบ.(เฉพาะ)ที่712/2558 เรื่อง บรรจุนักเรียนนายสิบทหารบก เหล่า ป.

คำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ 647/2558 เรื่อง บรรจุนักเรียนนายสิบทหารบก เหล่า พ.

คำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ 648/2558 เรื่อง บรรจุนักเรียนนายสิบทหารบก เหล่า ส.                                                            

คำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ 601/2558 เรื่อง บรรจุนักเรียนนายสิบทหารบก เหล่า ดย.

คำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ 572/2558 เรื่อง บรรจุนักเรียนนายสิบทหารบก เหล่า พธ.

คำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ 500/2558 เรื่อง บรรจุนักเรียนนายสิบทหารบก เหล่า สพ.

คำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ 472/2558 เรื่อง บรรจุนักเรียนนายสิบทหารบก เหล่า ช.

คำสั่งกองทัพบก (เฉพาะ) ที่ ๑๕๑/๒๕๕๘ เรื่อง บรรจุนักเรียนนายสิบทหารบก เหล่า ม.เข้ารับราชการและแต่งตั้งยศ

คำสั่งกองทัพบก (เฉพาะ) ที่ ๗๘/๒๕๕๘ เรื่อง บรรจุนักเรียนนายสิบทหารบก เหล่า ส.เข้ารับราชการและแต่งตั้งยศ                                                   

คำสั่งกองทัพบก (เฉพาะ) ที่ ๕๕/๒๕๕๘ เรื่อง บรรจุนักเรียนนายสิบทหารบก เหล่า ร.เข้ารับราชการและแต่งตั้งยศ

 


 

                                            คำสั่งเลื่อนฐานะ

                                                

คำสั่งกองทัพบก ที่ 9/2559 เรื่องเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตรnew

คำสั่งกองทัพบก ที่ 15/2559 เรื่องเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตรnew

คำสั่งกองทัพบก ที่ 45/2559 เรื่องเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตรnew

 

 

 


 

 

คำสั่งกองทัพบก ที่ 719/2558 เรื่องเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร

คำสั่งกองทัพบก ที่ 723/2558 เรื่องเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร

คำสั่งกองทัพบก ที่ 725/2558 เรื่องเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร

คำสั่งกองทัพบก ที่ 726/2558 เรื่องเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร

คำสั่งกองทัพบก ที่ 733/2558 เรื่องเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร

คำสั่งกองทัพบก ที่ 742/2558 เรื่องเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร

 

 

 

 

 

 

 

      

         ภาพกิจกรรมกอง

           

DSCN6034DSCN6058DSCN6059DSCN6061

พิธีรับ - ส่ง หน้าที่ ผอ. กองควบคุมคุณวุฒิ กรมสารบรรณทหารบก