คู่มือการจัดการความรู้

PDF

 

 

                                     

                            

 

 


 

                                 

                           <<<  แจ้งให้ทราบ >>>

 

 

 

newเรื่อง แนวทางการตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา กรณีคุณวุฒิไม่ตรงตามสาขา

            (รายละเอียด)

 

newเรื่อง การเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร

       กห ๐๔๒๑/๓๗๒๘ ลง ๑๓ มิ.ย. ๖๑ (ด่วนมาก)  (รายละเอียด)

 

newวิทยุราชการทหาร ด่วนมาก ที่ กห 0421879 ลง 9 ก.ค. 61

 

            (รายละเอียด)

 

newตัวอย่างใบปะหน้าบัญชีรายชื่อเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร

 

       (ประเภทไม่ใช้คุณวุฒิปริญญา)(รายละเอียด)

 

newวิทยุราชการทหาร ด่วนมาก ที่ กห 0421/254 ลง 12 ม.ค. 61

 

       (ขอเชิญผู้แทนหน่วยเข้าร่วมการประชุมเพื่อรับทราบแนวทางการปฏิบัติในการรวบรวม

        และเสนอเอกสาร)  (รายละเอียด)

 

newเรื่อง การเลื่อนฐานะ จ.ส.อ. (พ.) อายุ 55 ปีขึ้นไป เป็นนายทหารสัญญาบัตร

 

       ประจำปี 2559 (รายละเอียด)

 

newเรื่อง การรายงานขอเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร

       กรณีครบกำหนดเกษียณอายุราชการ 1 ต.ค. 61 (รายละเอียด)

 

 

 

 

newเรื่อง การเลื่อนฐานะฯ เป็นนายทหารสัญญาบัตรโควตราประจำปี

      (ประเภทไม่ใช้คุณวุฒิปริญญา)ในปีงบประมาณ 2560 (รายละเอียด)

 

 

 

 

 


 การทำสัญญาเป็นนายทหารสัญญาบัตร

 

ตัวอย่าง ใบสมัคร สัญญาเข้ารับราชการฯ สัญญาค้ำประกันฯ

ตัวอย่าง ประวัติบุคคล ทบ.200-001-3

ตัวอย่าง ประวัติบุคคล ทบ.200-001

 

 


 

                            เรื่องที่ควรรู้ 

   

newหลักฐานประกอบการเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร

newตัวอย่างหนังสือรับรองการทำหน้าที่นายทหารสัญญาบัตร 6 เดือน 

newการรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพ

newตัวอย่างการเลื่อนฐานะฯ เป็นนายทหารสัญญาบัตรโควตาประจำปี (ประเภทไม่ใช้วุุฒิ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

 

 

 

 


 


                                  แก้ไขคำสั่ง / ใบแก้คำผิด

                                                             

แก้คำสั่งกองทัพบก ที่ 105/2560

แก้คำสั่งกองทัพบก ที่ 137/2560

แก้คำสั่งกองทัพบก ที่ 127/2560

แก้คำสั่งกองทัพบก ที่ 154/2560

แก้คำสั่งกองทัพบก ที่ 379/2560

แก้คำสั่งกองทัพบก ที่ 391/2560

แก้คำสั่งกองทัพบก ที่ 453/2560

ก้คำสั่งกองทัพบก ที่ 491/2560

แก้คำสั่งกองทัพบก ที่ 572/2560

แก้คำสั่งกองทัพบก ที่ 644/2560new-star

แก้คำสั่งกองทัพบก ที่ 678/2560new-star

แก้คำสั่งกองทัพบก ที่ 718/2560new-star

 แก้คำสั่งกองทัพบก ที่ 775/2560new-star

แก้คำสั่งกองทัพบก ที่ 55/2561new-star

แก้คำสั่งกองทัพบก ที่ 143/2561new-star

แก้คำสั่งกองทัพบก ที่ 242/2561new-star

แก้คำสั่งกองทัพบก ที่ 261/2561new-star

แก้คำสั่งกองทัพบก ที่ 347/2561new-star

แก้คำสั่งกองทัพบก ที่ 380/2561new-star

  

คำสั่งบรรจุนักเรียนนายสิบ นักเรียนช่างฝีมือทหาร นักเรียนดุริยางค์

และนักเรียนผู้ช่วยพยาบาล        

 

 

คำสั่ง ทบ.(เฉพาะ) ที่ 100/60 เรื่องบรรจุ นนส.เหล่า ร.รุ่นที่ 2/58 จำนวน 156 (ชุดที่1)

คำสั่ง ทบ.(เฉพาะ) ที่ 443/2560 เรื่องบรรจุนักเรียนช่างฝีมือทหารเข้ารับราชการ

คำสั่ง ทบ.(เฉพาะ) ที่ 507/2560 เรื่องบรรจุนักเรียนช่างฝีมือทหารเข้ารับราชการ (ชุดที่ 2)new  

คำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ 508/60 เรื่องบรรจุ นนส.เหล่า ร. รุ่นที่ 2/58 (ชุดที่ 2)new

คำสั่ง ทบ.(เฉพาะ) ที่ 624/2561 เรื่องบรรจุนักเรียนช่างฝีมือทหารเข้ารับราชการnew

คำสั่ง ทบ.(เฉพาะ) ที่ 625/2561 เรื่องบรรจุนักเรียนช่างฝีมือทหารเข้ารับราชการnew

 

 

 


 

 คำสั่งเลื่อนฐานะนายทหารประทวน เป็นสัญญาบัตร

                       

คำสั่ง ทบ. ที่ 465/2560                                       

คำสั่ง ทบ. ที่ 475/2560

คำสั่ง ทบ. ที่ 500/2560                                       

คำสั่ง ทบ. ที่ 501/2560

คำสั่ง ทบ. ที่ 543/2560

คำสัง ทบ. ที่ 549/2560                                       

คำสัง ทบ. ที่ 568/2560                                        

คำสัง ทบ. ที่ 578/2560                                     

คำสัง ทบ. ที่ 589/2560                                       

คำสัง ทบ. ที่ 597/2560  

คำสัง ทบ. ที่ 607/2560                                      

คำสัง ทบ. ที่ 628/2560

คำสัง ทบ. ที่ 629/2560

คำสัง ทบ. ที่661/2560

คำสัง ทบ. ที่ 782/2560

คำสัง ทบ. ที่ 91/2561.

คำสัง ทบ. ที่ 138/2561

คำสัง ทบ. ที่ 207/2561

คำสัง ทบ. ที่ 211/2561

คำสัง ทบ. ที่ 235/2561.

คำสัง ทบ. ที่ 244/2561

คำสัง ทบ. ที่ 260/2561

คำสัง ทบ. ที่  274/2561

คำสัง ทบ. ที่ 301/2561 

คำสัง ทบ. ที่ 302/2561 new

คำสัง ทบ. ที่  361/2561new

 

คำสั่งเลื่อนฐานะนายทหารประทวน เป็นสัญญาบัตร

(ไม่ใช้วุฒิ)                                        

 

                               

คำสั่ง ทบ. ที่ 8/2561                               

คำสั่ง ทบ. ที่ 22/2561                                                                        

คำสั่ง ทบ. ที่ 56/2561 

คำสั่ง ทบ. ที่ 59/2561 

คำสั่ง ทบ. ที่ 71/2561

คำสั่ง ทบ. ที่ 86/2561

คำสั่ง ทบ. ที่ 88/2561

คำสั่ง ทบ. ที่ 95/2561

คำสั่ง ทบ. ที่ 107/2561

คำสั่ง ทบ. ที่ 141/2561

คำสั่ง ทบ. ที่ 146/2561

คำสั่ง ทบ. ที่ 156/2561

คำสั่ง ทบ. ที่ 157/2561

คำสั่ง ทบ. ที่ 184/2561

คำสั่ง ทบ. ที่ 185/2561

 คำสั่ง ทบ. ที่ 186/2561

คำสั่ง ทบ. ที่ 187/2561

 คำสั่ง ทบ. ที่ 188/2561

คำสั่ง ทบ. ที่ 191/2561

คำสั่ง ทบ. ที่ 205/2561

คำสั่ง ทบ. ที่ 206/2561

คำสั่ง ทบ. ที่ 209/2561

คำสั่ง ทบ. ที่ 212/2561

คำสั่ง ทบ. ที่ 204/2561

คำสั่ง ทบ. ที่ 219/2561

คำสั่ง ทบ. ที่ 221/2561

คำสั่ง ทบ. ที่ 229/2561

คำสั่ง ทบ. ที่ 230/2561

คำสั่ง ทบ. ที่ 233/2561

คำสั่ง ทบ. ที่ 236/2561

คำสั่ง ทบ. ที่ 238/2561

คำสั่ง ทบ. ที่ 243/2561

คำสั่ง ทบ. ที่ 245/2561

คำสั่ง ทบ. ที่ 257/2561

คำสั่ง ทบ. ที่ 258/2561

คำสั่ง ทบ. ที่ 259/2561

 คำสั่ง ทบ. ที่ 270/2561

คำสั่ง ทบ. ที่ 271/2561

คำสั่ง ทบ. ที่ 272/2561

คำสั่ง ทบ. ที่ 273/2561

คำสั่ง ทบ. ที่ 277/2561

คำสั่ง ทบ. ที่ 295/2561

คำสั่ง ทบ. ที่ 299/2561

คำสั่ง ทบ. ที่ 300/2561

คำสั่ง ทบ. ที่ 307/2561

คำสั่ง ทบ. ที่ 308/2561

คำสั่ง ทบ. ที่ 310/2561

คำสั่ง ทบ. ที่ 328/2561

คำสั่ง ทบ. ที่ 335/2561

คำสั่ง ทบ. ที่ 336/2561

คำสั่ง ทบ. ที่ 345/2561

คำสั่ง ทบ. ที่ 346/2561

คำสั่ง ทบ. ที่ 359/2561

คำสั่ง ทบ. ที่ 360/2561

คำสั่ง ทบ. ที่ 364/2561 

คำสั่ง ทบ. ที่ 369/2561

คำสั่ง ทบ. ที่ 371/2561 new

คำสั่ง ทบ. ที่ 381/2561 new

 

 

 

 

 

 

คำสั่งเลื่อนฐานะนายทหารประทวน เป็นสัญญาบัตร

(เกษียณ)

คำสั่ง ทบ. ที่ 506/2560

คำสั่ง ทบ. ที่ 515/2560 

คำสั่ง ทบ. ที่ 519/2560

คำสั่ง ทบ. ที่ 529/2560

คำสั่ง ทบ. ที่ 537/2560

คำสั่ง ทบ. ที่ 541/2560

คำสั่ง ทบ. ที่ 550/2560

คำสั่ง ทบ. ที่ 584/2560

คำสั่ง ทบ. ที่ 598/2560

คำสั่ง ทบ. ที่ 635/2560

คำสั่ง ทบ. ที่ 636/2560

คำสั่ง ทบ. ที่ 640/2560

คำสั่ง ทบ. ที่ 645/2560

คำสั่ง ทบ. ที่ 646/2560

คำสั่ง ทบ. ที่ 676/2560

คำสั่ง ทบ. ที่ 687/2560

คำสั่ง ทบ. ที่ 719/2560

คำสั่ง ทบ. ที่ 722/2560

คำสั่ง ทบ. ที่ 748/2560

คำสั่ง ทบ. ที่ 786/2560new

คำสั่ง ทบ. ที่ 70/2561new 

คำสั่ง ทบ. ที่ 71/2561new

 

 

คำสั่งเลื่อนฐานะนายทหารประทวน เป็นสัญญาบัตร(นชง.)

 

คำสั่ง ทบ. ที่ 507/2560                                    คำสั่ง ทบ. ที่ 508/2560

คำสั่ง ทบ. ที่ 509/2560                                        คำสั่ง ทบ. ที่ 513/2560

คำสั่ง ทบ. ที่ 511/2560                                        คำสั่ง ทบ. ที่ 516/2560   

คำสั่ง ทบ. ที่ 514/2560                                        คำสั่ง ทบ. ที่ 518/2560

คำสั่ง ทบ. ที่ 517/2560                                        คำสั่ง ทบ. ที่ 531/2560

คำสั่ง ทบ. ที่ 530/2560                                        คำสั่ง ทบ. ที่ 534/2560

คำสั่ง ทบ. ที่ 533/2560                                        คำสั่ง ทบ. ที่ 536/2560  

คำสั่ง ทบ. ที่ 535/2560                                        คำสั่ง ทบ. ที่ 552/2560

คำสั่ง ทบ. ที่ 538/2560                                         คำสั่ง ทบ. ที่ 566/2560

คำสั่ง ทบ. ที่ 565/2560                                        คำสั่ง ทบ. ที่ 577/2560

คำสั่ง ทบ. ที่ 569/2560                                        คำสั่ง ทบ. ที่ 596/2560  

คำสั่ง ทบ. ที่ 579/2560                                         คำสั่ง ทบ. ที่ 606/2560      

คำสั่ง ทบ. ที่ 590/2560                                        คำสั่ง ทบ. ที่ 616/2560         

คำสั่ง ทบ. ที่ 613/2560                                         คำสั่ง ทบ. ที่ 618/2560

คำสั่ง ทบ. ที่ 617/2560                                        คำสั่ง ทบ. ที่ 632/2560 

คำสั่ง ทบ. ที่ 619/2560                                        คำสั่ง ทบ. ที่ 641/2560 

คำสั่ง ทบ. ที่ 631/2560                                   คำสั่ง ทบ. ที่ 643/2560 

คำสั่ง ทบ. ที่ 633/2560                                        คำสั่ง ทบ. ที่ 688/2560  

คำสั่ง ทบ. ที่ 677/2560                                        คำสั่ง ทบ. ที่ 660/2560 

คำสั่ง ทบ. ที่ 700/2560                                            คำสั่ง ทบ. ที่ 760/2560

คำสั่ง ทบ. ที่ 728/2560                                        คำสั่ง ทบ. ที่ 781/2560

คำสั่ง ทบ. ที่ 739/2560                                        คำสั่ง ทบ. ที่ 759/2560 

คำสั่ง ทบ. ที่ 740/2560                                        คำสั่ง ทบ. ที่ 783/2560 

คำสั่ง ทบ. ที่ 741/2560                                        

คำสั่ง ทบ. ที่ 742/2560

คำสั่ง ทบ. ที่ 16/2561new

คำสั่ง ทบ. ที่ 87/2561new

คำสั่ง ทบ. ที่ 114/2561new

 

 

 

 

      

 

         ภาพกิจกรรมกอง

           

รบสงหนาท ผอ. ๑๗๑๐๒๗ 0138 รบสงหนาท ผอ. ๑๗๑๐๒๗ 0043

รบสงหนาท ผอ. ๑๗๑๐๒๗ 0079 รบสงหนาท ผอ. ๑๗๑๐๒๗ 0099

พิธีรับ - ส่ง หน้าที่ ผอ. กองควบคุมคุณวุฒิ กรมสารบรรณทหารบก