ทำเนียบกำลังพล

ผู้อำนวยการกองควบคุมคุณวุฒิ

พ.อ. สฤษดิ์ศักดิ์ เกิดมณี
ผอ.กอง กคว.สบ.ทบ.
พ.อ.หญิง บงกชรัตน์ ทองเพิ่มสมสิทธิ์
รอง ผอ.กอง สบ.ทบ.