ติดต่อ กคว.สบ.ทบ.

โทร 02-297-7568 

ที่อยู่ ชั้น 3 กรมสารบรรณทหารบก