พดา copy

พ.ต.หญิง ณัฐธิดา โอภาพงพันธ์

(รักษาการแทน หัวหน้าแผนก)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พนเมด

พ.ต. วรเมธ    สุขสวัสดิ์

 

หมวดป copy

ร.ท.หญิง นุชชาลี    ศรีประเสริฐ

 

พกต

จ.ส.อ.กฤษณ์ รุจิรัต

 

 

 พออย

จ.ส.อ.หญิง พิณณภัทร รัตนฉายา

 

หมวดตาย

  ร.ท.หญิง คุณาสิน    โชตนาสิน  

 

หมวดเบด copy

ร.ต. ทักษิณา    พันธุมาตย์

 

พบอล copy

จ.ส.อ.ณิภัทรสกลเศรษฐ

ชื่นอารมณ์

 

 พหนง copy

จ.ส.อ. วัฒนกุล    ณิลังโส

 

 

 พตอง copy

ส.อ. กมลชัย    คงลายทอง

พผง

ส.ท.หญิง ศิริจันทร์    ชอบผล

 

 

 

 

 

พลอย 

ส.ต.หญิง ปรีดียา    เถื่อนลอย

 พออม

นางศันสนีย์   วาดถนน  

 

 

 พแขก copy

นางสาว กฤษณา    รื่นเสือ

พป copy

นางสาวปทุมพร พึ่งชัย

 

ก copy

นางสาว ทัศนีย์    ชินนอก

ปใหม copy

 นางสาว พนิดา    โนใจ