Image1 Image2 Image3 Image4 Image5 Image6 Image7

 

             

 

เลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร เพื่อชดเชยให้กับผู้ได้รับผลกระทบ 

แก้และยกเลิกคำสั่ง ทบ.(เฉพาะ) (ใช้สำหรับของบประมาณ) 

แบบรายงานชี้แจงการขอแต่งตั้งยศ หรือเลื่อนยศ ล่าช้ 

การกำหนดราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 - 2560 

ขอให้ นขต.ทบ. ตรวจสอบความถูกต้องผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ประจำปี 2557

การรวบรวมคำสั่ง กห.เกี่ยวกับการแต่งตั้งยศครั้งแรกส่ง ทบ.ภายใน 1 ส.ค.57  
การแก้ไขปัญหาการรายงานขอแต่งตั้งยศหรือขอเลื่อนยศล่าช้าเกินกว่า 1 ปี 
การส่งหลักฐานการเปลี่ยนแปลงข้อมูลกำลังพลรายบุคคล 
คู่มือระยะเวลาการเลือนยศนายทหารสัญญาบัตร/นายทหารประทวน 
ชี้แจงหลักเกณฑ์การเลื่อนยศของผู้ที่เลื่อนฐานะจากพลอาสาสมัครเป็นนายทหารประทวน  
การรายงานขอเลื่อนยศข้าราชการทหาร 
รายละเอียดและแบบฟอร์มการขอเลื่อนยศข้าราชการทหาร(ผนวก ก , ผนวก ข) 
เงินรางวัล ประจำปี 2555 
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ฯ ประจำปี 2557
   

 

พิธี รับ - ส่ง หน้าที่ ผอ.กอง กกพ.สบ.ทบ. 

ในวันที่ 13 ม.ค. 58 

ผอ.กอง สบ.ทบ. อัญเชิญพระพุทธรูปกลับมาที่

กกพ.สบ.ทบ. และมอบของขวัญให้แก่กำลังพล

พร้อมอวยพรในโอกาสวันขึ้นปีใหม่  

สัมมนา รร.จปร. ของ สบ.ทบ. 22 ส.ค. 57 

พ.ต.ปรีชา สุวรรณเครือ ไปบรรยายสิทธิกำลังพล 

ให้แก่กำลังพลบรรจุใหม่ ณ ศม. วันที่ 16 ก.ค.-17 ก.ค. 57

สบ.ทบ. ได้ดำเนินการจัดทำป้ายชื่อประจำ

กรมสารบรรณและทำการติดตั้งเมื่อวันที่ 9 ก.ค.57

                                                                                             >>ภาพย้อนหลัง

 

ผู้บังคับบัญชา

 

           พ.อ.นุกูล    ตรีเจริญ

             ผอ.กอง  สบ.ทบ.

Login 

 

 

 

 

                                

                                                               

...