Joomla TemplatesWeb HostingFree Money

 

 
 ตรวจสอบรายชื่อ (ผู้มีสิทธิรับสัญญาบัตรยศทหาร) 
ปรับระดับเงินเดือน ชั้นนายพล (เพิ่มเติม) 
ชี้แจง เรื่อง คำสั่งบำเหน็จ ประจำปี 2558 (เม.ย.58) 
การเสนอขอเครื่องราชอิสริยาดภรณ์ ประจำปี 2558 (เพิ่มเติม) ชั้น ป.ม. และ ท.ช. ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือนชั้นยศ พ.อ. (อัตราเงินเดือน พ.อ.(พ.)) 
การแก้ชั้นเงินเดือนในคำสั่งปรับย้ายนายทหารประทวนที่เกี่ยวข้องกับการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุและ การชดเชยผู้ได้รับผลกระทบ 
การแก้ชั้นเงินเดือนในคำสั่งปรับย้ายที่เกี่ยวขอ้งกับการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุและการชดเชยผู้ได้รับผลกระทบ 
  เลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร เพื่อชดเชยให้กับผู้ได้รับผลกระทบ       แก้และยกเลิกคำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) (ใช้สำหรับของบประมาณ)
แบบรายงานชี้แจงการขอแต่งตั้งยศ หรือเลื่อนยศ ล่าช้า
  การกำหนดราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 - 2560 
การรวบรวมคำสั่ง กห. เกี่ยวกับการแต่งตั้งยศครั้งแรกส่ง ทบ. ภายใน 1 ส.ค. 57
การแก้ไขปัญหาการรายงานขอแต่งตั้งยศหรือขอเลื่อนยศล่าช้าเกินกว่า 1 ปี
การส่งหลักฐานการเปลี่ยนแปลงข้อมูลกำลังพลรายบุคคล
คู่มือระายะเวลาการเลื่อนยศนายทหารสัญญาบัตร/นายหทารประทวน
ชี้แจงหลักเกณฑ์การเลื่อนยศของผู้ที่เลื่อนฐานะจากพลอาสาสมัครเป็นนายทหารประทวน
                                                                                             

 

  

 

  กกพ.สบ.ทบ. ร่วมมือกันทำ 5ส ตามนโยบายของ จก.สบ.ทบ.       มี.ค. 2558 
  พิธีรับ-ส่งหน้าที่ ผอ.กอง กกพ.สบ.ทบ. ในวันที่ 13 ม.ค. 58  
  พล.ต.สุรสีห์  ครุธเวโช จก.สบ.ทบ. เป็นประธานจัดงานปีใหม่ให้แก่กำลังพล สบ.ทบ. วันที่ 9 ม.ค. 2558 ณ สโมสร นายทหาร สพ.ทบ.
  สัมนา รร.จปร. ของ สบ.ทบ.2 ส.ค. 57
  สบ.ทบ.ได้ดำเนินการจัดทำป้ายชื่อประจำกรมสารบรรณ และทำการติด ตั้งแต่วันที่ 9 ก.ค. 57
  ผอ.กอง สบ.ทบ. อัญเชิญพระพุทธรูปกับมาที่ กกพ.สบ.ทบ. และ มอบของขวัญให้แก่กำลังพลพร้อมอวยพรในโอกาส           วันขึ้นปีใหม่
                                                                                                                                   >>ภาพย้อนหลัง

 

ผู้บังคับบัญชา
       

 

 

 

Login 

คำสั่งเลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการทหาร    ชั้นสัญญาบัตร สังกัด ทบ. ประจำปี           2558 ครึ่งปีแรก (1 เม.ย. 58)

    ระเบียบกองทัพบก     ว่าด้วยการลา พ.ศ. 2556