Joomla TemplatesWeb HostingFree Money
ผู้บังคับบัญชา
 
    พ.อ.นุกูล  ตรีเจริญ      ผอ.กอง สบ.ทบ.    
Image1 Image2 Image3
 ส่งผลการประเมินผลการปฎิบัติงานเพื่อการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2561 >> รายชื่อให้หน่วยดาวน์โหลด / ตัวอย่าง    
 ชี้แจงสำหรับผู้ที่ไม่เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2560 >> สรุปบัญชีราชชื่อ /                            แบบ ฐน.2 / หนังสือชี้แจงการไม่เข้าร่วมพิธี 
 เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม) เนื่องในพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ 
 แจกจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย และประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์  >> ราชกิจจานุเบกษา /ตัวอย่างบัญชีการรับประกาศนียบัตร / แบบ ฐน.2 
การส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ชั้นรอง) และการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ชั้นสายสะพายประจำปี 60) / รจก.สายสะพาย , / แบบฟอร์มตรวจสอบรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นรอง 
หลักการดำเนินการพิจารณาบำเหน็จประจำปี 2561 (ครึ่งปีแรก) 
แจ้งเรื่่องขอพระราชทานยศนายทหารสัญญาบัตร (ปลดว่าที่ยศ เม.ย.61) 
ให้ นขต. ระดับกองพัน หรือเทียบเท่าขึ้นไป ไปรับเหรียญจักรมาลา  >> แบบฟอร์ม,  ฐน2  และ ราชกิจจานุเบกษา 

ส่งรายชื่อข้าราชการ และลูกจ้างประจำจะครบกำหนดเกษียณอายุราชการใน 1 ต.ค. 62 ภายใน 31 ธ.ค. 60 >> โหลดแบบฟอร์ม
ชี้แจงการจัดทำบำเหน็จ (ครึ่งปีแรก) ประจำปี 2560
                                                                 

 

 

 

 

  

 

   

 กกพ.สบ.ทบ. ได้มีการจัดงานพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย กำลังพลของ ทบ. ประจำปี 2560 ชั้น ม.ป.ช., ม.ว.ม., ป.ช., และชั้น ป.ม. ในวันที่ 7 มี.ค. 61 
 กกพ.สบ.ทบ. ต้อนรับคณะครู - อาจารย์ รร.สบ.สบ.ทบ. ที่มาศึกษาดูงานในเรื่องวิธีการปฏิบัติงานต่างๆ ของ กกพ.สบ.ทบ. ในวันที่ 25 ม.ค. 61 
 จก.สบ.ทบ. ได้มาตรวจโปรแกรมระบบงานแผนกเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เมื่อวันที่ 24 ม.ค. 61 
img 7754  เนื่องในโอกาสวารดิถีปีใหม่ 2561 ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ กกพ.สบ.ทบ. รวมอวยพรปีใหม่ให้กับ ผอ.กอง สบ.ทบ. 
 ผอ.กอง กกพ.สบ.ทบ. ได้ให้มีการจัดเลี้ยงรับประทานอาหารกลางรวมกัน เพื่อแสดงความยินดีกับ พ.อ.หญิง ศิรินทรา พรมณี และ พ.อ.มงคล แสนชารี  วันที่ 24 พ.ย.60 
 ผอ.กอง กกพ.สบ.ทบ. ได้มอบของที่ระลึกให้กับ พ.อ.หญิง ศิรินทรา พรมณี เนื่องจากได้ไปเป็น รอง ผอ.กอง กคว.สบ.ทบ. 
ผอ.กอง สบ.ทบ. ได้ให้มีการจัดงานเลี้ยงอำลาผู้ที่เกษียณอายุราชการของ กกพ.สบ.ทบ. วันที่ 15 ก.ย. 60  
กกพ.สบ.ทบ. ทำการทดสอบ พิมพ์จับความเร็ว และพิมพ์หนังสือราชการ วันที่ 5 ก.ค. 60
 พิธีสรงน้ำพระรดน้ำขอพรผู้บังคับบัญชา 7 เม.ย. 60
 Happy New Year 2017 กกพ.สบ.ทบ.