Joomla TemplatesWeb HostingFree Money
 
    พ.อ.นุกูล  ตรีเจริญ      ผอ.กอง สบ.ทบ.    
Image1 Image2 Image3 Image4 Image5 Image6
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2561 >> ตัวอย่าง 
จี้แจงเพิ่มเติมในการเสนอหลักฐานประกอบการพิจารณาบำเหน็จประจำปี 2560 ครึ่งปีหลัง 
ขอพระราชทานยศ (ปลดว่าที่ยศ) ภายในวันที่ 30 ก.ค. 60 
ารตรวจสอบขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่นายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ ห้วง เม.ย. 60
ชี้แจงการจัดทำบำเหน็จ (ครึ่งปีแรก) ประจำปี 2560
  การกำหนดราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 - 2560 
                                                                 

 

 

 

 

  

 

   

 กกพ.สบ.ทบ. ทำการทดสอบ พิมพ์จับความเร็ว และพิมพ์หนังสือราชการ วันที่ 5 ก.ค. 60 
 พิธีสรงน้ำพระรดน้ำขอพรผู้บังคับบัญชา 7 เม.ย.60 
 สังสรรค์หรรษา สารบรรณคาวบอย ตามรอยเศรษฐกิจพอเพียง ณ เดอะกรีนเนอรี่รีสอร์ทเขาใหญ่ 2 - 3 มี.ค.60 
 Happy New Year 2017 กกพ.สบ.ทบ.
 จก.สบ.ทบ. ได้เป็นประธานพิธีฌาปนกิจ ของนาย     พัชรพล สถาพร บุตรของ จ.ส.อ.ชุติเดช  สถาพรกกพ.สบ.ทบ. นที่ 11 ธ.ค. 59 
 รอง จก.สบ.ทบ. และกำลังพล กกพ.สบ.ทบ. รวมฟัง สวดพระอภิธรรม มารดา ของ น.ส.พิฐชญาณ์ สิทธิชัยวรภัทร์  ณ วัดบุณยประดิษฐ์ วันที่ 30 พ.ย. 59 
 กกพ.สบ.ทบ. ได้จัดงานเลี้ยงเออรี่ ให้กับ พ.อ.หญิง จุฑามาศ กมลรัตน์ และ พ.ต.หญิง กฤษณา ตุ้มคง วันที่ 9 ก.ย.59 
 พ.ต.ปรีชา  สุวรรณเครือ ได้มาบรรยายพิเศษ เรื่องสิทธิกำลังพลให้กับ ข้าราชการกลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตร และกลาโหมพลเรือนต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร ที่ รร.ศสร.นรด. วันที่ 3 พ.ค. 59
 กกพ.สบ.ทบ. รับการตรวจเยี่ยม  "คณะตรวจเยี่ยมทางฝ่ายอำนวยการในระบบ PDX สายงาน สบ.ทบ."
 เก็บตกการแก้ไขชั้นเงินเดือน (พ.ร.บ.ฉบับที่ 10) 
                                                                                                     

 

 

  

 

  

 

 

 

    

 

 

Link
หน่วยงานราชการ