Joomla TemplatesWeb HostingFree Money
Image1 Image2 Image3 Image4 Image5 Image6 Image7
การแก้ไขชั้นเงินเดือนในคำสั่งปรับย้ายนายทหารประทวนที่เกี่ยวข้องกับการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุและการชดเชยผู้ได้รับผลกระทบ 
การแก้ไขชั้นเงินเดือนในคำสั่งปรับย้ายที่เกี่ยวกับการปรับอัตราเงินเดือนแรบรรจุและ การชดเชยผู้ได้รับผลกระทบ 
  เลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร เพื่อชดเชยให้กับผู้ได้รับผลกระทบแก้และยกเลิกคำสั่ง ทบ.(เฉพาะ) (ใช้สำหรับของบประมาณ) 
  แบบรายงานชี้แจงการขอแต่งตั้งยศ หรือเลื่อนยศ ล่าช้ 
  การกำหนดราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 - 2560 
  ขอให้ นขต.ทบ. ตรวจสอบความถูกต้องผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี 2557
  การรวบรวมคำสั่ง กห.เกี่ยวกับการแต่งตั้งยศครั้งแรกส่ง ทบ.ภายใน 1 ส.ค.57  
   การแก้ไขปัญหาการรายงานขอแต่งตั้งยศหรือขอเลื่อนยศล่าช้าเกินกว่า 1 ปี 
  การส่งหลักฐานการเปลี่ยนแปลงข้อมูลกำลังพลรายบุคคล 
  คู่มือระยะเวลาการเลือนยศนายทหารสัญญาบัตร/นายทหารประทวน 
  ชี้แจงหลักเกณฑ์การเลื่อนยศของผู้ที่เลื่อนฐานะจากพลอาสาสมัครเป็น                   นายทหารประทวน
   การรายงานขอเลื่อนยศข้าราชการทหาร 
  รายละเอียดและแบบฟอร์มการขอเลื่อนยศข้าราชการทหาร(ผนวก ก , ผนวก ข) 
   เงินรางวัล ประจำปี 2555 
  การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ฯ ประจำปี 2557
                                                                                             

 

 
 พิธีรับ - ส่ง หน้าที่ ผอ.กอง กกพ.สบ.ทบ. ในวันที่ 13 ม.ค. 58                                 
 สัมนา รร.จปร. ของ สบ.ทบง 2 ส.ค. 57
 สบ.ทบ. ได้ดำเนินการจัดทำป้ายชื่อประจำกรมสารบรรณ และทำการติด       ตั้งเมื่อ วันที่ 9 ก.ค. 57
 ผอ.กอง สบ.ทบ. อัญเชิญพระพุทธรูปกับมาที่กกพ.สบ.ทบ. และมอบของขวัญให้แก่กำลังพลพร้อมอวยพรในโอกาสวันขึ้นปีใหม่
 พ.ต.ปรีชา  สุวรรณเครือ ไปบรรยายสิทธิกำลังพล ให้แก่กำลังพลบรรจุใหม่     ณ ศม. วันที่ 16 ก.ค. - 17 ก.ค. 57
                                                                                                >>ภาพย้อนหลัง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้บังคับบัญชา
   

 พ.อ.นุกูล   ตรีเจริญ

ผอ.กอง  สบ.ทบ.

 

 

Login