Image1 Image2 Image3 Image4 Image5

 

ชี้แจงหลักเกณฑ์การเลื่อนยศของผู้ที่เลื่อนฐานะจากพลอาสาสมัครเป็น

นายทหารประทวน (ดาวน์โหลด)

การรายงานขอเลื่อนยศข้าราชการทหาร (ดาวน์โหลด)
รายละเอียดและแบบฟอร์มการขอเลื่อนยศข้าราชการทหาร(ผนวก ก , ผนวก ข) (ดาวน์โหลด)
เงินรางวัล ประจำปี 2555 (ดาวน์โหลด)
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียติยิ่งมงกุฏไทยชั้นสายสะพายและคู่สมรสประจำปี 2556 (ดาวน์โหลด)
แบบรายการประเมินกรณีไม่จบพยาบาล (เงินประจำตำแหน่งเฉพาะ) (ดาวน์โหลด)
ระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยคำย่อ พ.ศ.2555 (ดาวน์โหลด)
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยภรณ์ ฯ ประจำปี 2557 (ดาวน์โหลด)
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นกรณีพิเศษสำหรับกำลังพลผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนใต้ ประจำปี 2556 (ดาวน์โหลด)
สบ.ทบ.ได้มีหนังสือชี้แจง นขต.ทบ.เกี่ยวกับการข้ามแท่งเงินเดือนของกำลังพลชั้นยศ ร.ต.-ร.อ.ตามหนังสือ สบ.ทบ.ที่ กห.0421/56 ลง10ก.ค.56 (ดาวน์โหลด)
                                                                                               อ่านต่อ >>>

 

 


พ.ท.หญิง สมัย  แย้มมะณีชัย และ พ.ต.หญิง สิมาภาจันทร์หอมกุล ร่วมเป็นผู้บรรยายชุดอบรมเคลื่อนที่งานธุรการกำลังพล ณ สโมสรค่ายกาวิละ มทบ.33

ห่วง วันที่ 21 ม.ค.-7 ก.พ. 57    (ดูรูปต่อ).... 


พ.ท.มงคล  แสนชารี หน.แผนกจัดการกำลังพลบรรยายสิทธิกำลังพล เบื้องต้นแก่ทหารใหม่ ณ ศป.

 

 

 

 

  

       พ.อ.สุรพงษ์    ชำนิยันต์

            ผอ.กอง  สบ.ทบ.

Login 

                                            

                                            

 

...