Image1 Image2 Image3 Image4 Image5 Image6 Image7

             

เลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร เพื่อชดเชยให้กับผู้ได้รับผลกระทบ 

แก้และยกเลิกคำสั่ง ทบ.(เฉพาะ) (ใช้สำหรับของบประมาณ) 

แบบรายงานชี้แจงการขอแต่งตั้งยศ หรือเลื่อนยศ ล่าช้ 

การกำหนดราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 - 2560 

ขอให้ นขต.ทบ. ตรวจสอบความถูกต้องผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ประจำปี 2557 

การรวบรวมคำสั่ง กห.เกี่ยวกับการแต่งตั้งยศครั้งแรกส่ง ทบ.ภายใน 1 ส.ค.57  
การแก้ไขปัญหาการรายงานขอแต่งตั้งยศหรือขอเลื่อนยศล่าช้าเกินกว่า 1 ปี 
การส่งหลักฐานการเปลี่ยนแปลงข้อมูลกำลังพลรายบุคคล 
คู่มือระยะเวลาการเลือนยศนายทหารสัญญาบัตร/นายทหารประทวน 
ชี้แจงหลักเกณฑ์การเลื่อนยศของผู้ที่เลื่อนฐานะจากพลอาสาสมัครเป็นนายทหารประทวน  
การรายงานขอเลื่อนยศข้าราชการทหาร 
รายละเอียดและแบบฟอร์มการขอเลื่อนยศข้าราชการทหาร(ผนวก ก , ผนวก ข) 
เงินรางวัล ประจำปี 2555 
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ฯ ประจำปี 2557
 

                                  

สัมมนา รร.จปร. ของ สบ.ทบ. 22 ส.ค. 57 

ร.อ.ปรีชา สุวรรณเครือ ไปบรรยายสิทธิกำลังพล 

ให้แก่กำลังพลบรรจุใหม่ ณ ศม. วันที่ 16 ก.ค.-17 ก.ค. 57

สบ.ทบ. ได้ดำเนินการจัดทำป้ายชื่อประจำ

กรมสารบรรณและทำการติดตั้งเมื่อวันที่ 9 ก.ค.57

กองการกำลังพล กรมสารบรรณทหารบก ร่วมทำบุญ

ในวันสงกรานต์ เม.ย.2557                                           

พ.ท.หญิง สมัย  แย้มมะณีชัย และ พ.ต.หญิง สิมาภา 

จันทร์หอมกุล ร่วมเป็นผู้บรรยายชุดอบรมเคลื่อนที่

งานธุรการ วันที่ 21 ม.ค.-ก.พ.57

                                                                                              >>ภาพย้อนหลัง

 

 

ผู้บังคับบัญชา

   

        พ.อ.ศุรพงษ์    ชำนิยันต์

              ผอ.กอง  สบ.ทบ.

Login 

 

 

 

 

                                

                                                               

...