Joomla TemplatesWeb HostingFree Money
ผู้บังคับบัญชา
 
    พ.อ.นุกูล  ตรีเจริญ      ผอ.กอง สบ.ทบ.    
Image1 Image2 Image3
 ส่งรายชื่อข้าราชการ และลูกจ้างประจำที่จะครบกำหนดเกษียณอายุราชการใน 1 ต.ค. 62 ภายใน 31 ธ.ค. 60 >> โหลดแบบฟอร์ม
การกำหนดราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2561 (เพิ่มเติม) ให้แก่ผู้ที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ วาระ ต.ค.60 และผู้ที่มีคำสั่งให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือนอัตรา พ.อ.(พ.) 
ารเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นกรณีพิเศษสำหรับกำลังพลผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2561 
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2561 >> ตัวอย่าง 
จี้แจงเพิ่มเติมในการเสนอหลักฐานประกอบการพิจารณาบำเหน็จประจำปี 2560 ครึ่งปีหลัง 
ขอพระราชทานยศ (ปลดว่าที่ยศ) ภายในวันที่ 30 ก.ค. 60 
ชี้แจงการจัดทำบำเหน็จ (ครึ่งปีแรก) ประจำปี 2560
  การกำหนดราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 - 2560 
                                                                 

 

 

 

 

  

 

   

ผอ.กอง สบ.ทบ. ได้ให้มีการจัดงานเลี้ยงอำลาผู้ที่เกษียณอายุราชการของ กกพ.สบ.ทบ. วันที่ 15 ก.ย. 60
 กกพ.สบ.ทบ. ทำการทดสอบ พิมพ์จับความเร็ว และพิมพ์หนังสือราชการ วันที่ 5 ก.ค. 60 
 พิธีสรงน้ำพระรดน้ำขอพรผู้บังคับบัญชา 7 เม.ย.60 
 Happy New Year 2017 กกพ.สบ.ทบ.