Joomla TemplatesWeb HostingFree Money
ผู้บังคับบัญชา
 

 

Link

 
ตรวจสอบความถูกต้องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่ง   มงกุฎไทย และเหรียญจักรมาลา ประจำปี 2558 |>> ดาวน์โหลดข้อมูล 
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชดิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฏไทยชั้นต่ำกว่าสายสะพาย และเหรียญจักรมาลา ประจำปี 2557>>..ล่มที่  2,  2/1,  12, 14/5,  15 
การมอบอำนาจสั่งการในนาม ผบ.ทบ.ของการแต่งตั้งยศทหารกองประจำการ เป็น ส.ต. กองประจำการ 
แนวทางการดำเนินการในการแก้ไขคำสั่ง บำเหน็จประจำปี   
ตรวจสอบรายชื่อ (ผู้มีสิทธิรับสัญญาบัตรยศทหาร ) 
ปรับระดับเงินเดือนชั้นนายพล (เพิ่มเติม)  
ชี้แจง เรื่อง คำสั่งบำเหน็จ ประจำปี 2558 (เม.ย.58)  
การเสนอขอเครื่องราชอิสริยาดภรณ์ ประจำปี 2558 (เพิ่มเติม) ชั้น ป.ม. และ ท.ช. ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือนชั้นยศ พ.อ. (อัตราเงินเดือน พ.อ.(พ.)) 
การแก้ชั้นเงินเดือนในคำสั่งปรับย้ายนายทหารประทวนที่เกี่ยวข้องกับการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุและการชดเชยผู้ได้รับผลกระทบ
การแก้ชั้นเงินเดือนในคำสั่งปรับย้ายนายทหารสัญญาบัตรที่เกี่ยวข้องกับการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุและการชดเชยผู้ได้รับผลกระทบ
  เลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร เพื่อชดเชยให้กับผู้ได้รับผลกระทบ แก้และยกเลิกคำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) (ใช้สำหรับของบประมาณ)
แบบรายงานชี้แจงการขอแต่งตั้งยศ หรือเลื่อนยศ ล่าช้า
  การกำหนดราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 - 2560 
การรวบรวมคำสั่ง กห. เกี่ยวกับการแต่งตั้งยศครั้งแรกส่ง ทบ. ภายใน 1 ส.ค. 57
การแก้ไขปัญหาการรายงานขอแต่งตั้งยศหรือขอเลื่อนยศล่าช้าเกินกว่า 1 ปี
                                                                                             

 

 
 

 

 

 

เก็บตกการแก้ไขชั้นเงินเดือน (พ.ร.บ.ฉบับที่ 10) 
กกพ.สบ.ทบ. ร่วมมือกันทำ 5ส ตามนโยบายของ                        จก.สบ.ทบ.  มี.ค. 2558 
พิธีรับ-ส่งหน้าที่ ผอ.กอง กกพ.สบ.ทบ. ในวันที่ 13 ม.ค. 58
พล.ต.สุรสีห์ ครุธเวโช จก.สบ.ทบ. เป็นประธานจัดงานปีใหม่      ให้แก่กำลังพล สบ.ทบ. วันที่ 9 ม.ค. 2558  ณ สโมสร                  นายทหาร สพ.ทบ.
                                                                                          >>ภาพทั้งหมด