พล.ต.สุรสีห์  ครุธเวโช จก.สบ.ทบ. จัดสัมมนากำลังพล                ภายใน สบ.ทบ. ประจำปี 2558 ในวันที่ 18 - 21 ส.ค. 58              ณ โรงแรมสวนบวกหาด อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 
เก็บตกการแก้ไขชั้นเงินเดือน (พ.ร.บ.ฉบับที่ 10) 
กกพ.สบ.ทบ. ร่วมมือกันทำ 5ส ตามนโยบายของ                        จก.สบ.ทบ.  มี.ค. 2558 
พิธีรับ-ส่งหน้าที่ ผอ.กอง กกพ.สบ.ทบ. ในวันที่ 13 ม.ค. 58
พล.ต.สุรสีห์ ครุธเวโช จก.สบ.ทบ. เป็นประธานจัดงานปีใหม่      ให้แก่กำลังพล สบ.ทบ. วันที่ 9 ม.ค. 2558  ณ สโมสร                  นายทหาร สพ.ทบ.
                                                                                             >>ภาพทั้งหมด