คำสั่งบำเหน็จเพิ่มเติม และปรับ น.
 
คำสั่ง ทบ.(เฉพาะ) ที่
เรื่อง
ลงวันที่
  284/57 เลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร และยกเลิกคำสั่ง ทบ. ( เฉพาะ ) 25 ก.พ. 57
  283/57 เลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร แก้และยกเลิกคำสั่ง ทบ. ( เฉพาะ ) 25 ก.พ. 57
  282/57 เลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร ชดเชยเงินเดือนให้ผู้ได้รับผลกระทบ                        และรับค่าตอบแทนพิเศษ 25 ก.พ. 57
  281/57 เลื่อนชั้นเงินเดือน รับค่าตอบแทนพิเศษ ให้ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตรผู้ผ่านการประเมินได้รับเงินเดือนในระดับที่สูงขึ้น แก้และยกเลิกคำสั่ง ทบ. ( เฉพาะ ) 24 ก.พ. 57
  266/57 เลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร งดรับค่าตอบแทนพิเศษ แก้คำสั่ง ทบ. ( เฉพาะ ) 20 ก.พ. 57
  264/57 ปรับระดับเงินเดือนข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร และแก้คำสั่ง ทบ. ( เฉพาะ ) 20 ก.พ. 57
  263/57 เลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร งดรับค่าตอบแทนพิเศษ                                          แก้และยกเลิกคำสั่ง ทบ. ( เฉพาะ ) 20 ก.พ. 57
  214/57 เลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร แก้คำสั่ง ทบ. ( เฉพาะ ) 17 ก.พ. 57
  213/57 เลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร งดรับค่าตอบแทนพิเศษ แก้คำสั่ง ทบ. ( เฉพาะ ) 17 ก.พ. 57
  212/57 เลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร ผู้ผ่านการประเมินให้มีสิทธิรับเงินเดือนในระดับที่สูงขึ้น อีก ๑ ระดับ และแก้คำสั่ง ทบ. ( เฉพาะ ) 17 ก.พ. 57
  210/57 เลื่อนชั้นเงินเดือน รับและงดรับค่าตอบแทนพิเศษ ให้ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตรผู้ผ่านการประเมิน    ได้รับเงินเดือนในระดับที่สูงขึ้น อีก ๑ ระดับ แก้และยกเลิกคำสั่ง ทบ. (เฉพาะ ) 16 ก.พ. 57
  203/57 เลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร ชดเชยเงินเดือนให้ผู้ได้รับผลกระทบ                          แก้และยกเลิกคำสั่ง ทบ. ( เฉพาะ ) 13 ก.พ. 57
  ใบแก้คำผิด 7/57 ใบแก้คำผิด 7 ก.พ. 57
  193/57 เลื่อนชั้นเงินเดือน รับค่าตอบแทนพิเศษ ให้ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตรผู้ผ่านการประเมินได้รับเงินเดือนในระดับที่สูงขึ้น แก้และยกเลิกคำสั่ง ทบ. ( เฉพาะ ) 7 ก.พ. 57
  188/57 เลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร ผู้ผ่านการประเมินได้รับเงินเดือนในระดับที่สูงขึ้น          และยกเลิกคำสั่ง ทบ. ( เฉพาะ ) 6 ก.พ. 57
  180/57 เลื่อนชั้นเงินเดือน รับค่าตอบแทนพิเศษ ให้ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตรผู้ผ่านการประเมินได้รับเงินเดือนในระดับที่สูงขึ้น แก้และยกเลิกคำสั่ง ทบ. ( เฉพาะ ) 5 ก.พ. 57
  179/57 เลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร ชดเชยเงินเดือนผู้ได้รับผลกระทบ                              และแก้คำสั่ง ทบ. ( เฉพาะ ) 5 ก.พ. 57
  163/57 ปรับระดับเงินเดือนข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร 1 ก.พ. 57
  129/57 เลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร ผู้ผ่านการประเมินได้รับเงินเดือนในระดับที่สูงขึ้น           อีก ๑ ระดับ ปรับระดับเงินเดือน และยกเลิกคำสั่ง  ทบ. ( เฉพาะ ) 28 ม.ค. 57
  87/57 เลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร ปรับอัตราเงินเดือน ชดเชยเงินเดือนให้ผู้ได้รับผลกระทบ แก้และยกเลิกคำสั่ง ทบ. ( เฉพาะ ) 22 ม.ค. 57
  86/57 ปรับระดับเงินเดือนข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร เลื่อนชั้นเงินเดือน แก้และยกเลิกคำสั่ง ทบ. ( เฉพาะ ) 22 ม.ค. 57
  70/57 เลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร แก้และยกเลิกคำสั่ง ทบ. ( เฉพาะ ) 16 ม.ค. 57
  69/57 ปรับระดับเงินเดือนข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร 16 ม.ค. 57
  66/57 แก้และยกเลิกคำสั่ง ทบ. ( เฉพาะ ) 14 ม.ค. 57
  59/57 เลื่อนชั้นเงินเดือน รับค่าตอบแทนพิเศษ ให้ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตรผู้ผ่านการประเมิน                    ได้รับเงินเดือนในระดับที่สูงขึ้น และยกเลิกคำสั่ง ทบ. ( เฉพาะ ) 13 ม.ค. 57
  36/57 เลื่อนชั้นเงินเดือน รับค่าตอบแทนพิเศษ ให้ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตรผู้ผ่านการประเมิน                    ได้รับเงินเดือนในระดับที่สูงขึ้น อีก ๑ ระดับ และยกเลิกคำสั่ง  ทบ. (เฉพะ ) 9 ม.ค. 57
  4/57 เลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร งดรับค่าตอบแทนพิเศษ ปรับระดับเงินเดือน                 ชดเชยเงินเดือนให้ผู้ได้รับผลกระทบ งดเลื่อนชั้นเงินเดือน แก้และยกเลิกคำส่ง  ทบ. ( เฉพาะ )     6 ม.ค. 57
 

1329/56

เลื่อนชั้นเงินเดือน ปรับระดับเงินเดือน ให้ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตรผู้ผ่านการประเมินได้รับเงินเดือน
ในระดับที่สูงขึ้น ลดจำนวนเงินเบิกลด และยกเลิกคำสั่ง ทบ.(เฉพาะ) (เกษียณก่อนกำหนดชุด 3)

15 พ.ย. 56
 

1325/56

เลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร และแก้คำสั่ง ทบ.(เฉพาะ)

15 พ.ย. 56
 

1323/56

เลื่อนชั้นเงินเดือน ปรับระดับเงินเดือน ให้ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตรผู้ผ่านการประเมินได้รับเงินเดือน
ในระดับที่สูงขึ้น ลดจำนวนเงินเบิกลด และยกเลิกคำสั่ง ทบ.(เฉพาะ) (เกษียณก่อนกำหนดชุด 2)

14 พ.ย. 56
 

1318/56

ปรับระดับเงินเดือนข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร เลื่อนชั้นเงินเดือน และแก้คำสั่ง ทบ.(เฉพาะ)

12 พ.ย. 56
 

1309/56

เลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร และรับค่าตอบแทนพิเศษ

12 พ.ย. 56
 

1307/56

ปรับระดับเงินเดือนข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร

14 พ.ย. 56
 

1254/56

เลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร และยกเลิกคำสั่ง ทบ.(เฉพาะ)

29 ต.ค. 56
 

1252/56

เลื่อนชั้นเงินเดือน รับค่าตอบแทนพิเศษ ให้ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตรผู้ผ่านการประเมิน
ได้รับเงินเดือนในระดับที่สูงขึ้น และยกเลิกคำสั่ง ทบ.(เฉพาะ)

29 ต.ค. 56
 

1220/56

เลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตรผู้ผ่านการประเมินได้รับเงินเดือนในระดับที่สูงขึ้น
รับค่าตอบแทนพิเศษ และยกเลิกคำสั่ง ทบ.(เฉพาะ)

21 ต.ค. 56
 

1219/56

ให้ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตรได้รับค่าตอบแทนพิเศษ และยกเลิกคำสั่ง ทบ.(เฉพาะ)

21 ต.ค. 56
 

1218/56

เลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร แก้และยกเลิกคำสั่ง ทบ.(เฉพาะ)

24 ต.ค. 56
 

1217/56

ปรับระดับเงินเดือนข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร และแก้คำสั่ง ทบ.(เฉพาะ)

24 ต.ค. 56
 

1216/56

เลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร รับค่าตอบแทนพิเศษ ชดเชยเงินเดือน                      ให้ผู้ได้รับผลกระทบ แก้และยกเลิกคำสั่ง ทบ.(เฉพาะ)

24 ต.ค. 56
 

1207/56

ให้ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตรได้รับค่าตอบแทนพิเศษ

17 ต.ค. 56
 

1203/56

เลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร งดรับค่าตอบแทนพิเศษ                                        แก้และยกเลิกคำสั่ง ทบ.(เฉพาะ)

21 ต.ค. 56
 

1172/56

ไม่เลื่อนชั้นเงินเดือน ปรับและยกเลิกการปรับอัตราเงินเดือน เลื่อนชั้นเงินเดือน
ปรับระดับเงินเดือนข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร แก้และยกเลิกคำสั่ง ทบ.(เฉพาะ)

14 ต.ค. 56
 

1146/56

เลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร แก้และยกเลิกคำสั่ง ทบ.(เฉพาะ)

30 ก.ย. 56
 

1078/56

เลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร ชดเชยเงินเดือนให้ผู้ได้รับผลกระทบ
และแก้คำสั่ง ทบ.(เฉพาะ) ( ชดเชยเงินเดือนผู้ที่ได้รับผลกระทบชุดที่
7 )

17 ก.ย. 56
 

1059/56

เลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร งดรับค่าตอบแทนพิเศษ ปรับอัตราเงินเดือน
ชดเชยเงินเดือนให้ผู้ได้รับผลกระทบ และแก้คำสั่ง ทบ.(เฉพาะ)

10 ก.ย. 56
 

1048/56

ปรับระดับเงินเดือนข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร

9 ก.ย. 56
 

1044/56

เลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร รับและงดรับค่าตอบแทนพิเศษ                             และแก้คำสั่ง ทบ.(เฉพาะ)

3 ก.ย. 56
 

1006/56

ปรับระดับเงินเดือนข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร

2 ก.ย. 56
 

1001/56

เลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร รับค่าตอบแทนพิเศษ ปรับอัตราเงินเดือน
แก้และยกเลิกคำสั่ง ทบ.(เฉพาะ)

2 ก.ย. 56
 

999/56

เลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร แก้และยกเลิกคำสั่ง ทบ.(เฉพาะ)

2 ก.ย. 56
 

998/56

เลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร รับและงดรับค่าตอบแทนพิเศษ
แก้และยกเลิกคำสั่ง ทบ.(เฉพาะ)

2 ก.ย. 56
 

981/56

เลื่อนชั้นเงินเดือน รับค่าตอบแทนพิเศษ ให้ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตรผู้ผ่านการประเมิน
ได้รับเงินเดือนในระดับที่สูงขึ้น และยกเลิกคำสั่ง ทบ.(เฉพาะ)(โควตายาเสพติด_ต.ค.55 ชุด 2)

20 ส.ค. 56
 

961/56

ปรับระดับเงินเดือนข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร เลื่อนชั้นเงินเดือน และยกเลิกคำสั่ง ทบ.(เฉพาะ)

20 ส.ค. 56
 

953/56

เลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร และชดเชยเงินเดือนผู้ได้รับผลกระทบ
(โปรดเกล้าฯ CAT904)

19 ส.ค. 56
 

แก้คำผิด 21/56

ใบแก้คำผิด

15 ส.ค. 56
 

947/56

เลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร รับค่าตอบแทนพิเศษ ปรับอัตราเงินเดือน
แก้และยกเลิกคำสั่ง ทบ.(เฉพาะ)

15 ส.ค. 56
 

941/56

เลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร รับค่าตอบแทนพิเศษ แก้และยกเลิกคำสั่ง ทบ.(เฉพาะ)

13 ส.ค. 56
 

932/56

เลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร รับค่าตอบแทนพิเศษ และแก้คำสั่ง ทบ.(เฉพาะ)

8 ส.ค. 56
 

931/56

เลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร รับและงดรับค่าตอบแทนพิเศษ แก้และยกเลิก
คำสั่ง ทบ.(เฉพาะ)

8 ส.ค. 56
 

923/56

เลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร ชดเชยเงินเดือนผู้ได้รับผลกระทบ และแก้คำสั่ง
ทบ.(เฉพาะ) ( ชดเชยเงินเดือนผู้ที่ได้รับผลกระทบชุดที่ 6 )

6 ส.ค. 56
 

920/56

เลื่อนชั้นเงินเดือน รับค่าตอบแทนพิเศษ ให้ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตรผู้ผ่านการประเมินได้รับ
เงินเดือนในระดับที่สูงขึ้น และยกเลิกคำสั่ง ทบ.(เฉพาะ) (โควตา รมว.กห. และ ปล.กห._เม.ย.56)

6 ส.ค. 56
 

919/56

เลื่อนชั้นเงินเดือน รับค่าตอบแทนพิเศษ ให้ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตรผู้ผ่านการประเมินได้รับ
เงินเดือนในระดับที่สูงขึ้น และยกเลิกคำสั่ง ทบ.(เฉพาะ) (ส่วนกลาง ทบ.ชุด 2_เม.ย.56)

6 ส.ค. 56
 

881/56

เลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร และแก้คำสั่ง ทบ.(เฉพาะ)

30 ก.ค. 56
 

880/56

เลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร รับและงดรับค่าตอบแทนพิเศษ
แก้และยกเลิกคำสั่ง ทบ.(เฉพาะ)

31 ก.ค. 56
 

แก้คำผิด 20/56

ใบแก้คำผิด

31 ก.ค. 56
 

873/56

ปรับระดับเงินเดือนข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร

31 ก.ค. 56
 

869/56

เลื่อนชั้นเงินเดือน รับค่าตอบแทนพิเศษ ให้ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตรผู้ผ่านการประเมิน
ได้รับเงินเดือนในระดับที่สูงขึ้น และยกเลิกคำสั่ง ทบ.(เฉพาะ)(โควตา จชต._เม.ย.56)

30 ก.ค. 56
 

868/56

เลื่อนชั้นเงินเดือน รับค่าตอบแทนพิเศษ ให้ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตรผู้ผ่านการประเมิน
ได้รับเงินเดือนในระดับที่สูงขึ้น และยกเลิกคำสั่ง ทบ.(เฉพาะ)(โควตายาเสพติด_ต.ค.55 ชุด 1)

29 ก.ค. 56
 

845/56

เลื่อนชั้นเงินเดือน รับค่าตอบแทนพิเศษ ให้ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตรผู้ผ่านการประเมิน
ได้รับเงินเดือนในระดับที่สูงขึ้น แก้และยกเลิกคำสั่ง ทบ.(เฉพาะ)(ส่วนกลาง ทบ._เม.ย.56 ชุด 1)

18 ก.ค. 56
 

839/56

เลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร รับค่าตอบแทนพิเศษ แก้และยกเลิกคำสั่ง ทบ.(เฉพาะ)

16 ก.ค. 56
 

836/56

เลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร รับค่าตอบแทนพิเศษ แก้และยกเลิกคำสั่ง ทบ.(เฉพาะ)

12 ก.ค. 56
 

819/56

ปรับระดับเงินเดือนข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร ให้ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตรผู้ผ่านการประเมิน
ได้รับเงินเดือนในระดับที่สูงขึ้น แก้และยกเลิกคำสั่ง ทบ.(เฉพาะ)

9 ก.ค. 56
 

799/56

เลื่อนชั้นเงินเดือน ให้ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตรผู้ผ่านการประเมินได้รับเงินเดือนในระดับที่สูงขึ้น
และลดจำนวนเงินเบิกลด (เกษียณ ต.ค. 56) (เพิ่มเติม)

7 ก.ค. 56
 

793/56

ปรับระดับเงินเดือนข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร

2 ก.ค. 56
 

785/56

เลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร รับค่าตอบแทนพิเศษ แก้และยกเลิกคำสั่ง ทบ.(เฉพาะ)

1 ก.ค. 56
 

766/56

เลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร แก้และยกเลิกคำสั่ง ทบ.(เฉพาะ)

1 ก.ค. 56
 

762/56

ปรับระดับเงินเดือนข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร และแก้คำสั่ง ทบ.(เฉพาะ)

26 มิ.ย. 56
 

759/56

เลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร รับค่าตอบแทนพิเศษ แก้และยกเลิกคำสั่ง ทบ.(เฉพาะ)

25 มิ.ย. 56
 

736/56

เลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร รับและงดรับค่าตอบแทนพิเศษ
แก้และยกเลิกคำสั่ง ทบ.(เฉพาะ)

24 มิ.ย. 56
 

733/56

เลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร รับค่าตอบแทนพิเศษ แก้และยกเลิกคำสั่ง ทบ.(เฉพาะ)

18 มิ.ย. 56
 

684/56

เลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร และยกเลิกคำสั่ง ทบ.(เฉพาะ) (โปรดเกล้าฯ CAT904)

17 มิ.ย. 56
 

683/56

เลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร และยกเลิกคำสั่ง ทบ.(เฉพาะ) (โควตา นทพ.)

17 มิ.ย. 56
 

668/56

ปรับระดับเงินเดือนข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร

13 มิ.ย. 56
 

667/56

เลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร รับค่าตอบแทนพิเศษ และแก้คำสั่ง ทบ.(เฉพาะ)

13 มิ.ย. 56
 

663/56

เลื่อนชั้นเงินเดือน ให้ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตรผู้ผ่านการประเมินได้รับเงินเดือนในระดับที่สูงขึ้น
ไม่เลื่อนชั้นเงินเดือน และลดจำนวนเงินเบิกลด (เกษียณ ต.ค. 56)

14 มิ.ย. 56
 

600/56

เลื่อนชั้นเงินเดือน ไม่เลื่อนชั้นเงินเดือน ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร แก้และยกเลิกคำสั่ง ทบ.(เฉพาะ)
( ชดเชยเงินเดือนผู้ที่ได้รับผลกระทบชุดที่ 5 )

4 มิ.ย. 56
 

598/56

เลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร แก้และยกเลิกคำสั่ง ทบ.(เฉพาะ)

3 มิ.ย. 56
 

596/56

เลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร รับและงดรับค่าตอบแทนพิเศษ
แก้และยกเลิกคำสั่ง ทบ.(เฉพาะ)

1 มิ.ย. 56
 

595/56

เลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร รับค่าตอบแทนพิเศษ และแก้คำสั่ง ทบ.(เฉพาะ)

1 มิ.ย. 56
 

594/56

เลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร รับค่าตอบแทนพิเศษ
แก้และยกเลิกคำสั่ง ทบ.(เฉพาะ)

1 มิ.ย. 56
 

568/56

ปรับระดับเงินเดือนข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร

1 มิ.ย. 56
 

548/56

ปรับระดับเงินเดือนข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร

28 พ.ค. 56
 

547/56

ปรับระดับเงินเดือนข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร

28 พ.ค. 56
 

540/56

ปรับระดับเงินเดือนข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร เลื่อนชั้นเงินเดือน และแก้คำสั่ง ทบ.(เฉพาะ)

22 พ.ค. 56
 

518/56

เลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร และแก้คำสั่ง ทบ.(เฉพาะ)

14 พ.ค. 56
 

505/56

ให้ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตรได้รับเงินตอบแทนพิเศษ (โควตา บก.ทท._เม.ย.56)

12 พ.ค. 56
 

498/56

เลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร และแก้คำสั่ง ทบ.(เฉพาะ) (โปรดเกล้าฯ CAT904)

10 พ.ค. 56
 

494/56

ปรับระดับเงินเดือนข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร รับค่าตอบแทนพิเศษ
แก้และยกเลิกคำสั่ง ทบ.(เฉพาะ)

7 พ.ค. 56
 

486/56

เลื่อนชั้นเงินเดือน รับค่าตอบแทนพิเศษ ให้ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตรผู้ผ่านการประเมิน
ได้รับเงินเดือนในระดับที่สูงขึ้น และยกเลิกคำสั่ง ทบ.(เฉพาะ) (โควตา รมว.กห._ต.ค.55)

2 พ.ค. 56
 

477/56

ปรับระดับเงินเดือนข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร

1 พ.ค. 56
 

456/56

เลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร และแก้คำสั่ง ทบ.(เฉพาะ)

26 เม.ย. 56
 

449/56

เลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร งดรับค่าตอบแทนพิเศษ งดเลื่อนชั้นเงินเดือน
แก้และยกเลิกคำสั่ง ทบ.(เฉพาะ)

26 เม.ย. 56
 

442/56

เลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร เป็นบำเหน็จประจำปีกรณีพิเศษ รับค่าตอบแทนพิเศษ
และยกเลิกคำสั่ง ทบ.(เฉพาะ) (โปรดเกล้าฯ เพิ่มเติม)

19 เม.ย. 56
 

441/56

เลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตรผู้ผ่านการประเมินได้รับเงินเดือนในระดับที่สูงขึ้น
และยกเลิกคำสั่ง ทบ.(เฉพาะ) (โควตา บก.ทท._ต.ค.55)

19 เม.ย. 56
 

411/56

ปรับระดับเงินเดือนข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร เลื่อนชั้นเงินเดือน รับค่าตอบแทนพิเศษ
และยกเลิกคำสั่ง ทบ.(เฉพาะ) (บำเหน็จนายพลเพิ่มเติม)

11 เม.ย. 56
 

410/56

เลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร รับค่าตอบแทนพิเศษ
และยกเลิกคำสั่ง ทบ.(เฉพาะ) (โปรดเกล้าฯ CAT904)

11 เม.ย. 56
 

407/56

ปรับระดับเงินเดือนข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร

9 เม.ย. 56
 

405/56

เลื่อนชั้นเงินเดือน ไม่เลื่อนชั้นเงินเดือน ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร แก้และยกเลิกคำสั่ง ทบ.(เฉพาะ)
( ชดเชยเงินเดือนผู้ที่ได้รับผลกระทบชุดที่ 4 )

9 เม.ย. 56
 

318/56

เลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร รับและงดรับค่าตอบแทนพิเศษ ปรับอัตราเงินเดือน
แก้และยกเลิกคำสั่ง ทบ.(เฉพาะ)

14 มี.ค. 56
 

315/56

เลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร แก้และยกเลิกคำสั่ง ทบ.(เฉพาะ)
( ชดเชยเงินเดือนผู้ที่ได้รับผลกระทบชุดที่ 3 )

12 มี.ค. 56
 

314/56

เลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร รับและงดรับค่าตอบแทนพิเศษ
แก้และยกเลิกคำสั่ง ทบ.(เฉพาะ)

6 มี.ค. 56
 

303/56

เลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร เป็นบำเหน็จประจำปีกรณีพิเศษ (โปรดเกล้าฯ)

14 มี.ค. 56
 

244/56

ปรับระดับเงินเดือนข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร และแก้คำสั่ง ทบ.(เฉพาะ)

1 มี.ค. 56
 

241/56

เลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร ให้ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตรผู้ผ่านการประเมิน
ได้รับเงินเดือนในระดับที่สูงขึ้น และยกเลิกคำสั่ง ทบ.(เฉพาะ)

5 มี.ค. 56
 

196/56

เลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร

11 ก.พ. 56
 

แก้คำผิด 9/56

ใบแก้คำผิด

13 ก.พ. 56
 

181/56

เลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร และยกเลิกคำสั่ง ทบ.(เฉพาะ)

8 ก.พ. 56
 

171/56

เลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร งดรับรับค่าตอบแทนพิเศษ และแก้คำสั่ง ทบ.(เฉพาะ)

5 ก.พ. 56
 

170/56

เลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร และแก้คำสั่ง ทบ.(เฉพาะ)

6 ก.พ. 56
 

157/56

เลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร รับค่าตอบแทนพิเศษ ให้ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร
ผู้ผ่านการประเมินได้รับเงินเดือนในระดับที่สูงขึ้น และยกเลิกคำสั่ง ทบ.(เฉพาะ) (โควตา ปล.กห.)

5 ก.พ. 56
 

147/56

ปรับระดับเงินเดือนข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร

1 ก.พ. 56
 

146/56

เลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร และรับค่าตอบแทนพิเศษ

1 ก.พ. 56
 

145/56

เลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร และแก้คำสั่ง ทบ.(เฉพาะ)

31 ม.ค. 56
 

143/56

เลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร แก้และยกเลิกคำสั่ง ทบ.(เฉพาะ)
( ชดเชยเงินเดือนผู้ที่ได้รับผลกระทบชุดที่ 2 )

30 ม.ค. 56
 

138/56

เลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร และยกเลิกคำสั่ง ทบ.(เฉพาะ)

30 ม.ค. 56
 

137/56

เลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร ปรับระดับเงินเดือน รับค่าตอบแทนพิเศษ
ให้ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตรผู้ผ่านการประเมินได้รับเงินเดือนในระดับที่สูงขึ้น
แก้และยกเลิกคำสั่ง ทบ.(เฉพาะ) (โควตาส่วนกลาง ทบ.)

4 ก.พ. 56
 

114/56

เลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร รับค่าตอบแทนพิเศษ ชดเชยเงินเดือนผู้ที่ได้รับผลกระทบ
แก้และยกเลิกคำสั่ง ทบ.(เฉพาะ)

28 ม.ค. 56
 

113/56

เลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร รับค่าตอบแทนพิเศษ ไม่เลื่อนชั้นเงินเดือน
แก้และยกเลิกคำสั่ง ทบ.(เฉพาะ)

28 ม.ค. 56
 

112/56

เลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร งดรับค่าตอบแทนพิเศษ แก้และยกเลิกคำสั่ง ทบ.(เฉพาะ)

28 ม.ค. 56
 

แก้คำผิด 6/56

ใบแก้คำผิด

24 ม.ค. 56
 

111/56

เลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร งดเลื่อนชั้นเงินเดือน และยกเลิกคำสั่ง ทบ.(เฉพาะ)

24 ม.ค. 56
 

89/56

เลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร และรับค่าตอบแทนพิเศษ

21 ม.ค. 56
 

84/56

เลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร ชดเชยเงินเดือนผู้ที่ได้รับผลกระทบ
แก้และยกเลิกคำสั่ง ทบ.(เฉพาะ)

21 ม.ค. 56
 

71/56

เลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร รับและงดรับค่าตอบแทนพิเศษ งดเลื่อนชั้นเงินเดือน
ปรับอัตราเงินเดือน แก้และยกเลิกคำสั่ง ทบ.(เฉพาะ)

14 ม.ค. 56
 

70/56

เลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร รับค่าตอบแทนพิเศษ และยกเลิกคำสั่ง ทบ.(เฉพาะ)

11 ม.ค. 56
 

57/56

เลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร และรับค่าตอบแทนพิเศษ

9 ม.ค. 56
 

42/56

ปรับระดับชั้นเงินเดือนข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร

14 ม.ค. 56
 

36/56

เลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร แก้และยกเลิกคำสั่ง ทบ.(เฉพาะ)

8 ม.ค. 56
 

27/56

ปรับระดับชั้นเงินเดือนข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร และแก้คำสั่ง ทบ.(เฉพาะ)

7 ม.ค. 56
 

24/56

เลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร แก้และยกเลิกคำสั่ง ทบ.(เฉพาะ)
( ชดเชยเงินเดือนผู้ที่ได้รับผลกระทบชุดที่ 1 )

7 ม.ค. 56