Joomla TemplatesWeb HostingFree Money
ผู้บังคับบัญชา
 
    พ.อ.นุกูล  ตรีเจริญ      ผอ.กอง สบ.ทบ.    
Image1 Image2 Image3
การส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ชั้นรอง) และการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ชั้นสายสะพายประจำปี 60) /รจก.สายสะพาย 60 , /แบบฟอร์มตรวจสอบรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นรอง   
ให้ตรวจสอบความถูกต้อง คำนำหน้า, ชื่อ สกุล รวมทั้งชั้นตราของเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ที่เสนอขอพระราชทานในปี 61 หากตรวจสอบแล้วถูกต้องให้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ส่งถึง สบ.ทบ.ภายใน 15 ก.พ.61 >> (ตัวอย่าง) ,  (ตรวจสอบความถูกต้อง) 
หลักการดำเนินการพิจารณาบำเหน็จประจำปี 2561 (ครึ่งปีแรก) 
แจ้งเรื่่องขอพระราชทานยศนายทหารสัญญาบัตร (ปลดว่าที่ยศ เม.ย.61) 
ให้ นขต. ระดับกองพัน หรือเทียบเท่าขึ้นไป ไปรับเหรียญจักรมาลา  >> แบบฟอร์ม,  ฐน2  และ ราชกิจจานุเบกษา 
ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับใบประกาศนียบัตร กำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2554  >> แบบฟอร์มราชกิจจานุเบกษา

ส่งรายชื่อข้าราชการ และลูกจ้างประจำจะครบกำหนดเกษียณอายุราชการใน 1 ต.ค. 62 ภายใน 31 ธ.ค. 60 >> โหลดแบบฟอร์ม
การกำหนดราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 
ชี้แจงการจัดทำบำเหน็จ (ครึ่งปีแรก) ประจำปี 2560
                                                                 

 

 

 

 

  

 

   

 กกพ.สบ.ทบ. ต้อนรับคณะครู - อาจารย์ รร.สบ.สบ.ทบ. ที่มาศึกษาดูงานในเรื่องวิธีการปฏิบัติงานต่างๆ ของ กกพ.สบ.ทบ. ในวันที่ 25 ม.ค. 61 
 จก.สบ.ทบ. ได้มาตรวจโปรแกรมระบบงานแผนกเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เมื่อวันที่ 24 ม.ค. 61 
img 7754  เนื่องในโอกาสวารดิถีปีใหม่ 2561 ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ กกพ.สบ.ทบ. รวมอวยพรปีใหม่ให้กับ ผอ.กอง สบ.ทบ. 
 ผอ.กอง กกพ.สบ.ทบ. ได้ให้มีการจัดเลี้ยงรับประทานอาหารกลางรวมกัน เพื่อแสดงความยินดีกับ พ.อ.หญิง ศิรินทรา พรมณี และ พ.อ.มงคล แสนชารี  วันที่ 24 พ.ย.60 
 ผอ.กอง กกพ.สบ.ทบ. ได้มอบของที่ระลึกให้กับ พ.อ.หญิง ศิรินทรา พรมณี เนื่องจากได้ไปเป็น รอง ผอ.กอง กคว.สบ.ทบ. 
ผอ.กอง สบ.ทบ. ได้ให้มีการจัดงานเลี้ยงอำลาผู้ที่เกษียณอายุราชการของ กกพ.สบ.ทบ. วันที่ 15 ก.ย. 60  
กกพ.สบ.ทบ. ทำการทดสอบ พิมพ์จับความเร็ว และพิมพ์หนังสือราชการ วันที่ 5 ก.ค. 60
 พิธีสรงน้ำพระรดน้ำขอพรผู้บังคับบัญชา 7 เม.ย. 60
 Happy New Year 2017 กกพ.สบ.ทบ.