Joomla TemplatesWeb HostingFree Money
ผู้บังคับบัญชา
 
    พ.อ.นุกูล  ตรีเจริญ      ผอ.กอง สบ.ทบ.    
Image1 Image2 Image3
ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับใบประกาศนียบัตร กำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2554 (แบบฟอร์ม)(ราชกิจจานุเบกษาเครื่องราชอิสริยาภรณ์)

ส่งรายชื่อข้าราชการ และลูกจ้างประจำจะครบกำหนดเกษียณอายุราชการใน 1 ต.ค. 62 ภายใน 31 ธ.ค. 60 >> โหลดแบบฟอร์ม 
การกำหนดราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2561 (เพิ่มเติม) ให้แก่ผู้ที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ วาระ ต.ค.60 และผู้ที่มีคำสั่งให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือนอัตรา พ.อ.(พ.) 
ารเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นกรณีพิเศษสำหรับกำลังพลผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2561 
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2561 >> ตัวอย่าง 
จี้แจงเพิ่มเติมในการเสนอหลักฐานประกอบการพิจารณาบำเหน็จประจำปี 2560 ครึ่งปีหลัง 
ขอพระราชทานยศ (ปลดว่าที่ยศ) ภายในวันที่ 30 ก.ค. 60 
ชี้แจงการจัดทำบำเหน็จ (ครึ่งปีแรก) ประจำปี 2560
  การกำหนดราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 - 2560 
                                                                 

 

 

 

 

  

 

   

 ผอ.กอง กกพ.สบ.ทบ. ได้ให้มีการจัดเลี้ยงรับประทานอาหารกลางรวมกัน เพื่อแสดงความยินดีกับ พ.อ.หญิง ศิรินทรา พรมณี และ พ.อ.มงคล แสนชารี  วันที่ 24 พ.ย.60 
ผอ.กอง กกพ.สบ.ทบ. ได้มอบของที่ระลึกให้กับ พ.อ.หญิง ศิรินทรา พรมณี เนื่องจากได้ไปเป็น รอง ผอ.กอง กคว.สบ.ทบ. 
 ผอ.กอง สบ.ทบ. ได้ให้มีการจัดงานเลี้ยงอำลาผู้ที่เกษียณอายุราชการของ กกพ.สบ.ทบ. วันที่ 15 ก.ย. 60  
 กกพ.สบ.ทบ. ทำการทดสอบ พิมพ์จับความเร็ว และพิมพ์หนังสือราชการ วันที่ 5 ก.ค. 60
 พิธีสรงน้ำพระรดน้ำขอพรผู้บังคับบัญชา 7 เม.ย. 60
 Happy New Year 2017 กกพ.สบ.ทบ.