คำสั่ง เงินค่าฝ่าอันตราย
  คำสั่ง ทบ.(เฉพาะ)                                                            เรื่อง                                                                      ลงวันที่      
      1699/61           ให้ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตรและต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรรับและงดรับเงินเพิ่มค่าฝ่าอันตราย  26 พ.ย. 61
      1542/61           ให้ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตรและต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรและพลทหารกองประจำการ (อาสาสมัคร) รับและงดรับเงินเพิ่มค่าฝ่าอันตราย  30 ต.ค. 61
      1541/61           ให้ข้าราชการทหารต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรรับและงดรับเงินพิ่มค่าฝ่าอันตราย  30 ต.ค. 61
      1364/61           ให้ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตรและต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรรับและงดรับเงินเพิ่มค่าฝ่าอันตราย 
18 ก.ย. 61
      1291/61           ให้ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตรและต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรและพลทหารกองประจำการ (อาสาสมัคร) รับและงดรับเงินค่าฝ่าอันตราย  28 ส.ค. 61
      1214/61           ให้ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตรและต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร รับและงดรับเงินเพิ่มค่าฝ่่าอันตราย  8 ส.ค. 61
      1174/61           ให้ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตรรับและงดรับเงินเพิ่มค่าฝ่าอันตราย  26 ก.ค. 61
      1163/61           ให้ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตรต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรรับและงดรับเงินเพิ่มค่าฝ่าอันตราย  25 ก.ค. 61
      1079/61           ให้ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตรต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรและพลทหารกองประจำการ รับและงดรับเงินเพิ่มค่าฝ่าอันตราย 17 ก.ค. 61
      1005/61           ให้ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตรและตำกว่าชั้นสัญญาบัตรรับและงดรับเงินเพิ่มค่าฝ่าอันตราย  4 ก.ค. 61
      1004/61           ให้ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตรและต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรรับและงดรับเงินเพิ่มค่าฝ่าอันตราย  4 ก.ค. 61
      939/61           ให้ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตรและต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรและพลทหารกองประจำการ (อาสาสมัคร) รับและงดรับเงินเพิ่มค่าฝ่าอันตราย  22 มิ.ย. 61
    873/61 ให้ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร รับและงดรับเงินเพิ่มค่าฝ่าอันตราย  13 มิ.ย. 61
      634/61           ให้ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตรและต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรรับและงดรับเงินเพิ่มค่าฝ่าอันตราย  8 พ.ค. 61
      610/61           ให้ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตรและต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรและงดรับเงินเพิ่มค่าฝ่าอันตราย  1 พ.ค. 61
      609/61 ให้ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตรและต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรรับและงดรับเงินเพิ่มค่าฝ่าอันตราย  1 พ.ค. 61
      605/61 ให้ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร รับและงดรับเงินเพิ่มค่าฝ่าอันตาย  1 พ.ค. 61
      497/61           ให้ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตรและต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรรับและงดรับเงินเพิ่มค่าฝ่าอันตราย และรับเงินเพิ่มพิเศษผู้บังคับอากาศยาน  18 เม.ย. 61
      363/61           ให้พลทหารกองประจำการงดรับเงินเพิ่มค่าฝ่าอันตราย  20 มี.ค. 61
      197/61           ให้ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตรและต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรรับและงดรับเงินเพิ่มค่าฝ่าอันตราย  16 ก.พ. 61
      181/61           ให้ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตรและต่ำกว่่าชั้นสัญญาบัตร รับและงดรับเงินเพิ่มค่าฝ่าอันตราย  15 ก.พ. 61
      165/61           ให้ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตรและต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร รับและงดรับเงินเพิ่มค่าฝ่าอันตราย  8 ก.พ. 61
      162/61           ให้ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตรและต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรรับและงดรับเงินเพิ่มค่าฝ่าอันตราย  8 ก.พ. 61
      156/61           ให้ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร รับและงดรับเงินเพิ่มค่าฝ่าอันตราย  6 ก.พ. 61
      147/61           ให้ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร รับและงดรับเงินเพิ่มค่าฝ่าอันตรายและรับเงินเพิ่มพิเศษผู้บังคับอากาศยาน  5 ก.พ. 61
      124/61           ให้ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร ต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรพลทหารกองประจำการ และพลทหารกองประจำการ (อาสาสมัคร) รับและงดรับเงินเพิ่มค่าฝ่าอันตราย  30 ม.ค. 61
      88/61           ให้พลทหารกองประจำการ รับเงินเพิ่มค่าฝ่าอันตราย  22 ม.ค. 61
      47/61           ให้ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตรรับและงดรับเงินเพิ่มค่าฝ่าอันตราย  15 ม.ค. 61
      32/61           ให้ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตรและต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรรับและงดรับเงินเพิ่มค่าฝ่าอันตราย  10 ม.ค. 61
      25/61           ให้ข้าราชการทหารต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร รับเงินเพิ่มค่าฝ่าอันตราย  9 ม.ค. 61
      20/61           ให้ข้าราการทหารชั้นสัญญาบัตรรับเงินเพิ่มค่าฝ่าอันตราย และรับเงินเพิ่มพิเศษผู้บังคับอากาศยาน  9 ม.ค. 61
      1630/60           ให้ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร ต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรและพลทหารกองประจำการ (อาสาสมัคร) รับและงดรับเงินเพิ่มค่าฝ่าอันตราย  13 ธ.ค. 60
      1526/60           ให้ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตรและต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรรรับและงดรับเงินเพิ่มค่าฝ้าอันตราย  20 พ.ย. 60
      1495/60           ให้ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตรและต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรรับและงดรับเงินเพิ่มค่าฝ่าอันตราย  17 พ.ย. 60
      1487/60           ให้ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตรและต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรรับและงดรับเงินเพิ่มค่าฝ่าอันตราย  15 พ.ย. 60
      1481/60           ให้ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร ต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรและพลทหารกองประจำการ (อาสาสมัคร) รับและงดรับเงินเพิ่มค่าฝ่าอันตราย  14 พ.ย. 60
      1471/60           ให้ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร รับและงดรับเงินเพิ่มค่าฝ่าอันตราย และรับเงินเพิ่มพิเศษผู้บังคับอากาศยาน  13 พ.ย. 60
      1437/60           ให้ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร ต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร พลทหารกองประจำการ และพลทหารกองประจำการ (อาสาสมัคร) รับและงดรับเงินเพิ่มค่าฝ่าอันตราย  2 พ.ย. 60
      1289/60           ให้พลทหารกองประจำการ (อาสาสมัคร)รับเงินเพิ่มค่าฝ่าอันตราย  9 ต.ค. 60
      1269/60           ให้ข้าราชการทหารต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร รับและงดรับเงินเพิ่มค่าฝ่าอันตราย  28 ก.ย. 60
      1267/60           ให้ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตรและต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร รับและงดรับเงินเพิ่มค่าฝ่าอันตราย  28 ก.ย. 60
      1266/60           ให้ข้าราชการทหารต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร รับและงดรับเงินเพิ่มค่าฝ่าอันตราย  28 ก.ย. 60
      1227/60 ให้ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตรและต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรรับและงดรับเงินเพิ่มค่าฝ่าอันตรายและรับเงินเพิ่มพิเศษผู้บังคับอากาศยาน  19 ก.ย. 60
      1214/60           ให้ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตรและต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรรับและงดรับเงินเพิ่มค่าฝ่าอันตราย  18 ก.ย. 60
      1213/60           ให้ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตรและต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรรับและงดรับเงินเพิ่มค่าฝ่าอันตราย  18 ก.ย. 60
      1212/60           ให้ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตรและต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรรับและงดรับเงินเพิ่มค่าฝ่าอันตราย  18 ก.ย. 60
    1170/60       ให้ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตรและต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรรับและงดรับเงินเพิ่มค่าฝ่่าอันตราย  7 ก.ย. 60
    1140/60       ให้ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตรและต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรรับและงดรับเงินเพิ่มค่าฝ่าอันตราย  30 ส.ค. 60
    1139/60       ให้ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตรและต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรรับและงดรับเงินเพิ่มค่าฝ่าอันตราย  30 ส.ค. 60
    1129/60       ให้ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตรและต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรรับและงดรับเงินเพิ่มค่าฝ่าอันตราย  28 ส.ค. 60
    1106/60       ให้ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตรและต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรรับและงดรับเงินเพิ่มค่าฝ่าอันตราย  25 ส.ค. 60
    1105/60       ให้ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตรและต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรรับและงดรับเงินเพิ่มค่าฝ่าอันตราย  25 ส.ค. 60
    1059/60       ให้ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร รับและงดรับเงินเพิ่มค่าฝ่าอันตราย  11 ส.ค. 60
    1006/60       ให้ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร และต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรรับและงดรับเงินเพิ่มค่าฝ่าอันตราย  26 ก.ค. 60
    1005/60       ให้ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตรต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรและพลทหารกองประจำการ (อาสาสมัคร) รับและงดรับเงินเพิ่มค่าฝ่าอันตราย  26 ก.ค. 60
    948/60       ให้พลทหารกองประจำการรับเงินเพิ่มค่าฝ่าอันตราย  17 ก.ค. 60
    916/60       ให้ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร ต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรและพลทหารกองประจำการ (อาสาสมัคร) รับและงดรับเงินเพิ่มค่าฝ่าอันตราย  11 ก.ค. 60
    849/60       ให้ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตรและต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรรับและงดรับเงินเพิ่มค่าฝ่าอันตราย  22 มิ.ย. 60
    830/60       ให้ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตรและต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรรับและงดรับเงินเพิ่มค่าฝ่าอันตราย  19 มิ.ย. 60
    784/60       ให้ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตรต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรและพลทหารกองประจำการ (อาสาสมัคร) รับและงดรับเงินเพิ่มค่าฝ่าอันตราย  16 มิ.ย. 60
    753/60        ให้ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตรต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรและพลทหารกองประจำการ (อาสาสมัคร) รับและงดรับเงินเพิ่มค่าฝ่าอันตราย และแก้คำสั่ง ทบ.(เฉพาะ)  12 มิ.ย. 60
    724/60       ให้ข้าราชการทหารต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรงดรับเงินเพิ่มค่าฝ่าอันตราย และแก้คำสั่ง ทบ.(เฉพาะ)   7 มิ.ย. 60
    637/60       ให้ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตรและต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร รับและงดรับเงินเพิ่มค่าฝ่าอันตราย  25 พ.ค. 60
    635/60       ให้พลทหารกองประจำการ รับเงินเพิ่มค่าฝ่าอันตราย  25 พ.ค. 60
    627/60       ให้ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตรและต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร รับและงดรับเงินเพิ่มค่าฝ่าอันตราย  24 พ.ค. 60
    541/60
      ให้ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร และต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรรับและงดรับเงินเพิ่มค่าฝ่าอันตราย และแก้คำสั่ง ทบ.(เฉพาะ)  4 พ.ค. 60
    536/60       ให้ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตรรับและงดรับเงินเพิ่มค่าฝ่าอันตราย และรับเงินเพิ่มพิเศษผู้บังคับอากาศยาน  3 พ.ค. 60
    501/60       ให้ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตรต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร และพลทหารกองประจำการ(อาสาสมัคร) รับและงดรับเงินเพิ่มค่าฝ่าอันตราย  24 เม.ย. 60
    453/60       ให้ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตรและต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร รับและงดรับเงินเพิ่มค่าฝ่าอันตราย  12 เม.ย. 60
    442/60       ให้ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตรและต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร รับและงดรับเงินเพิ่มค่าฝ่าอันตราย  5 เม.ย. 60
    286/60       ให้ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร ต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร และพลทหารประจำการ (พลอาสาสมัคร) รับและงดรับเงินเพิ่มค่าฝ่าอันตราย  3 มี.ค. 60
    261/60       ให้ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตรและต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรรับและงดรับเงินเพิ่มค่าฝ่าอันตราย  28 ก.พ. 60
    238/60       ให้ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตรและต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรรับและงดรับเงินเพิ่มค่าฝ่าอันตราย  21 ก.พ. 60
    237/60       ให้ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตรและต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรรับและงดรับเงินเพิ่มค่าฝ่าอันตราย  21 ก.พ. 60
  151/60       ให้ข้าราชการทหารต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรรับและงดรับเงินเพิ่มค่าฝ่าอันตราย  7 ก.พ. 60
  150/60       ให้ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตรรับและงดรับเงินเพิ่มค่าฝ่าอันตราย และรับเงินเพิ่มพิเศษผู้บังคับอากาศยาน  7 ก.พ. 60
  71/60       ให้ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร ต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร และพลทหารประจำการ (พลอาสาสมัคร) รับและงดรับเงินเพิ่มค่าฝ่าอันตราย  23 ม.ค. 60
  34/60       ให้ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตรและต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรรับและงดรับเงินเพิ่มค่าฝ่าอันตราย  13 ม.ค. 60
  19/60       ให้ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตรและต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรรับและงดรับเงินเพิ่มค่าฝ่าอันตราย  12 ม.ค. 60
    1540/59       ให้ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร ต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร และพลทหารประจำการ (พลอาสาสมัคร) รับและงดรับเงินเพิ่มค่าฝ่าอันตราย 23 ธ.ค. 59
    1500/59       ให้ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตรและต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร รับและงดรับเงินเพิ่มค่าฝ่าอันตราย 15 ธ.ค. 59
    1365/59       ให้ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร ต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร และพลทหารประจำการรับและงดรับเงินเพิ่มค่าฝ่าอันตราย 23 พ.ย. 59
    1318/59       ให้ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร ต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร และพลทหารประจำการรับและงดรับเงินเพิ่มค่าฝ่าอันตราย 8 พ.ย. 59
    1299/59       ให้ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตรและต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร รับและงดรับเงินเพิ่มค่าฝ่าอันตราย 3 พ.ย. 59
    1276/59       ให้ข้าราชการทหารต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร รับเงินเพิ่มค่ฝ่าอันตราย 1 พ.ย. 59
    1254/59       ให้ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร ต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร และพลทหารประจำการ (พลอาสาสมัคร) รับและงดรับเงินเพิ่มค่าฝ่าอันตราย 20 ต.ค 59
    1226/59       ให้พลทหารประจำการ (พลอาสาสมัคร) รับเงินเพิ่มค่าฝ่าอันตราย 14 ต.ค. 59
    1225/59       ให้ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตรและต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร รับและงดรับเงินเพิ่มค่าฝ่าอันตราย 14 ต.ค. 59
    1224/59       ให้ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตรและต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร รับและงดรับเงินเพิ่มค่าฝ่าอันตราย 14 ต.ค. 59
    1219/59       ให้ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร ต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร รับและงดรับเงินเพิ่มค่าฝ่าอันตราย และแก้คำสั่ง ทบ.(เฉพาะ) 13 ต.ค. 59