ระเบียบกองทัพบก...
ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยทำเนียบกำลังพล
ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยงานสารบรรณ
ระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการแต่งตั้งยศและการเลื่อนยศของข้าราชการทหาร