สบ.ทบ.ได้จัดทำบัญชีรายชื่อ ผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 

ขอให้หน่วยตรวจสอบ คำนำหน้า ชื่อ - สกุล  หากมีความคลาดเคลื่อนตามที่ สบ.ทบ. จัดทำบัญชีรายชื่อ

 

        ***โดยแจ้งให้ สบ.ทบ. แก้ไข  ภายใน 26 ก.ย. 57

 

ต่ำกว่าสายสะพาย 
  ท.ช. 
บ.ช. 
ท.ม. บ.ม.
ต.ช. ร.ท.ช. 
ต.ม. ร.จ.ม. 
จ.ช. จ.ม. 
ลูกจ้าง 
จ.ช. จ.ม.
บ.ช.  บ.ม.
พนักงานราชการ 
บ.ช.  บ.ม.