Joomla TemplatesWeb HostingFree Money
Image1 Image2 Image3 Image4 Image5
              (ตารางกำหนดห้วงเวลาการปฏิบัติงาน) 
ตรวจสอบรายชื่อ ข้าราชการทหารที่จะครบกำหนดเกษียณอายุราชการใน         1 ต.ค. 59  |>> ดาวน์โหลดเพื่อตรวจสอบรายชื่อ xls. 
ซักซ้อมความเข้าใจ|>ในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ ประจำปี 2559 
ตรวจสอบความถูกต้องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศ     ยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี 2558 (เพิ่มเติม)  
ให้หน่วยจัดเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเรื่องเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไปรับประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2552 จากแผนกเครื่องราชอิสริยาภรณ์ กกพ.สบ.ทบ. (ภายใน  ต.ค. 58)  |>>  ลูกจ้าง ,   เหรียญจักรมาลา ,                   ต่ำกว่าสายสะพาย 
ตรวจสอบความถูกต้องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่ง   มงกุฎไทย และเหรียญจักรมาลา ประจำปี 2558 |>> ดาวน์โหลดข้อมูล 
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชดิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฏไทยชั้นต่ำกว่าสายสะพาย และเหรียญจักรมาลา ประจำปี 2557>>..ล่มที่  2,  2/1,  12, 14/5,  15 
การมอบอำนาจสั่งการในนาม ผบ.ทบ.ของการแต่งตั้งยศทหารกองประจำการ เป็น ส.ต. กองประจำการ 
แนวทางการดำเนินการในการแก้ไขคำสั่ง บำเหน็จประจำปี   
ตรวจสอบรายชื่อ (ผู้มีสิทธิรับสัญญาบัตรยศทหาร ) 
ปรับระดับเงินเดือนชั้นนายพล (เพิ่มเติม)  
ชี้แจง เรื่อง คำสั่งบำเหน็จ ประจำปี 2558 (เม.ย.58)  
การเสนอขอเครื่องราชอิสริยาดภรณ์ ประจำปี 2558 (เพิ่มเติม) ชั้น ป.ม. และ ท.ช. ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือนชั้นยศ พ.อ. (อัตราเงินเดือน พ.อ.(พ.)) 
การแก้ชั้นเงินเดือนในคำสั่งปรับย้ายนายทหารประทวนที่เกี่ยวข้องกับการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุและการชดเชยผู้ได้รับผลกระทบ
การแก้ชั้นเงินเดือนในคำสั่งปรับย้ายนายทหารสัญญาบัตรที่เกี่ยวข้องกับการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุและการชดเชยผู้ได้รับผลกระทบ
  เลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร เพื่อชดเชยให้กับผู้ได้รับผลกระทบ แก้และยกเลิกคำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) (ใช้สำหรับของบประมาณ)
  การกำหนดราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 - 2560 
การรวบรวมคำสั่ง กห. เกี่ยวกับการแต่งตั้งยศครั้งแรกส่ง ทบ. ภายใน 1 ส.ค. 57
การแก้ไขปัญหาการรายงานขอแต่งตั้งยศหรือขอเลื่อนยศล่าช้าเกินกว่า 1 ปี
                                                                                             

 

 
 

 

     ตรวจสอบความถูกต้องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์              อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย และ                                  เหรียญจักรมาลา ประจำปี 2558  *** ภายในวันที่ 28 ส.ค. 58 ***

  ลำดับ เรื่อง
    สายสะพาย (เกษียณ) 
  1 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ชั้น ม.ป.ช.)
  2 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ชั้น ม.ว.ม.)
  3 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ชั้น ป.ช.)
  4 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ชั้น ป.ม.)
     สายสะพาย 
  1 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ชั้น ม.ป.ช.)
  2 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ชั้น ม.ว.ม.)
  3 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ชั้น ป.ช.)
  4 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ชั้น ป.ม.)
    ต่ำกว่าสายสะพาย 
  1 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ชั้น ท.ช.)
  2 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ชั้น ท.ม.)
  3 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ชั้น ต.ช.)
  4 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ชั้น ต.ม.)
  5 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ชั้น จ.ช.)
  6 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ชั้น จ.ม.)
  7 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ชั้น บ.ช.)
  8 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ชั้น บ.ม.)
  9 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ชั้น ร.ท.ช)
  10 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ชั้น ร.จ.ม.)
    ลูกจ้าง 
  1 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ชั้น จ.ช.)
  2 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ชั้น จ.ม.)
  3 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ชั้น บ.ช.)
  4 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ชั้น บ.ม.)
    พนักงานราชการ 
  1 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ชั้น บ.ช.)
  2 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ชั้น บ.ม.)
 
พล.ต.สุรสีห์  ครุธเวโช จก.สบ.ทบ. จัดสัมมนากำลังพล                ภายใน สบ.ทบ. ประจำปี 2558 ในวันที่ 18 - 21 ส.ค. 58              ณ โรงแรมสวนบวกหาด อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 
เก็บตกการแก้ไขชั้นเงินเดือน (พ.ร.บ.ฉบับที่ 10) 
กกพ.สบ.ทบ. ร่วมมือกันทำ 5ส ตามนโยบายของ                        จก.สบ.ทบ.  มี.ค. 2558 
พิธีรับ-ส่งหน้าที่ ผอ.กอง กกพ.สบ.ทบ. ในวันที่ 13 ม.ค. 58
พล.ต.สุรสีห์ ครุธเวโช จก.สบ.ทบ. เป็นประธานจัดงานปีใหม่      ให้แก่กำลังพล สบ.ทบ. วันที่ 9 ม.ค. 2558  ณ สโมสร                  นายทหาร สพ.ทบ.
                                                                                             >>ภาพทั้งหมด

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วยงานราชการ