Joomla TemplatesWeb HostingFree Money
Image1 Image2 Image3 Image4 Image5
 แนวทาง|> การจัดทำบำเหน็จ เม.ย. 59   " นขต.ทบ. " 
 ชี้แจง|> กรณีผู้ที่ได้รับผลกระทบ สำหรับจัดทำบำเหน็จ เม.ย.59                       "หน่วยระดับ กองพล หรือเทียบเท่าขึ้นไป"

สบ.ทบ. ระงับการจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรมาลา ประจำปี 2557 ตั้งแต่  วันที่ 15 ก.พ. 59 - 13 พ.ค. 59 
ตรวจสอบรายชื่อ ข้าราชการทหารที่จะครบกำหนดเกษียณอายุราชการใน           1 ต.ค.59 (ล่าสุด) 

ตรวจสอบความถูกต้องของคำนำหน้าชื่อ ยศ ชื่อตัว ชื่อสกุล ในราชกิจจานุเบกษาชั้นสายสะพาย ประจำปี 2558 ก่อนสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะจัดทำประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราช อิสริยาภรณ์ |>> รกจ.สายสะพาย ปี 58 
  การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นกรณีพิเศษ สำหรับกำลังพล         ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2559                                         |>> ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม  
การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรมาลา ประจำปี 2557                    |>> ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม zip. 
ซักซ้อมความเข้าใจ|>ในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ ประจำปี 2559 
ตรวจสอบความถูกต้องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศ     ยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี 2558 (เพิ่มเติม)  
ให้หน่วยจัดเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเรื่องเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไปรับประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2552 จากแผนกเครื่องราชอิสริยาภรณ์ กกพ.สบ.ทบ. (ภายใน  ต.ค. 58)  |>>  ลูกจ้าง ,   เหรียญจักรมาลา ,                   ต่ำกว่าสายสะพาย 
ตรวจสอบความถูกต้องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่ง   มงกุฎไทย และเหรียญจักรมาลา ประจำปี 2558 |>> ดาวน์โหลดข้อมูล 
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชดิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฏไทยชั้นต่ำกว่าสายสะพาย และเหรียญจักรมาลา ประจำปี 2557>>..ล่มที่  2,  2/1,  12, 14/5,  15 
การมอบอำนาจสั่งการในนาม ผบ.ทบ.ของการแต่งตั้งยศทหารกองประจำการ เป็น ส.ต. กองประจำการ 
แนวทางการดำเนินการในการแก้ไขคำสั่ง บำเหน็จประจำปี   
ตรวจสอบรายชื่อ (ผู้มีสิทธิรับสัญญาบัตรยศทหาร ) 
ปรับระดับเงินเดือนชั้นนายพล (เพิ่มเติม)  
ชี้แจง เรื่อง คำสั่งบำเหน็จ ประจำปี 2558 (เม.ย.58)  
การเสนอขอเครื่องราชอิสริยาดภรณ์ ประจำปี 2558 (เพิ่มเติม) ชั้น ป.ม. และ ท.ช. ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือนชั้นยศ พ.อ. (อัตราเงินเดือน พ.อ.(พ.)) 
การแก้ชั้นเงินเดือนในคำสั่งปรับย้ายนายทหารประทวนที่เกี่ยวข้องกับการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุและการชดเชยผู้ได้รับผลกระทบ
การแก้ชั้นเงินเดือนในคำสั่งปรับย้ายนายทหารสัญญาบัตรที่เกี่ยวข้องกับการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุและการชดเชยผู้ได้รับผลกระทบ
  เลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร เพื่อชดเชยให้กับผู้ได้รับผลกระทบ แก้และยกเลิกคำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) (ใช้สำหรับของบประมาณ)
  การกำหนดราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 - 2560 
การรวบรวมคำสั่ง กห. เกี่ยวกับการแต่งตั้งยศครั้งแรกส่ง ทบ. ภายใน 1 ส.ค. 57
การแก้ไขปัญหาการรายงานขอแต่งตั้งยศหรือขอเลื่อนยศล่าช้าเกินกว่า 1 ปี
                                                                                             

 

 
 

 

     ตรวจสอบความถูกต้องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์              อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย และ                                  เหรียญจักรมาลา ประจำปี 2558  *** ภายในวันที่ 28 ส.ค. 58 ***

  ลำดับ เรื่อง
    สายสะพาย (เกษียณ) 
  1 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ชั้น ม.ป.ช.)
  2 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ชั้น ม.ว.ม.)
  3 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ชั้น ป.ช.)
  4 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ชั้น ป.ม.)
     สายสะพาย 
  1 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ชั้น ม.ป.ช.)
  2 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ชั้น ม.ว.ม.)
  3 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ชั้น ป.ช.)
  4 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ชั้น ป.ม.)
    ต่ำกว่าสายสะพาย 
  1 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ชั้น ท.ช.)
  2 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ชั้น ท.ม.)
  3 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ชั้น ต.ช.)
  4 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ชั้น ต.ม.)
  5 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ชั้น จ.ช.)
  6 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ชั้น จ.ม.)
  7 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ชั้น บ.ช.)
  8 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ชั้น บ.ม.)
  9 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ชั้น ร.ท.ช)
  10 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ชั้น ร.จ.ม.)
    ลูกจ้าง 
  1 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ชั้น จ.ช.)
  2 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ชั้น จ.ม.)
  3 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ชั้น บ.ช.)
  4 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ชั้น บ.ม.)
    พนักงานราชการ 
  1 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ชั้น บ.ช.)
  2 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ชั้น บ.ม.)
 
พ.อ.หญิง จุฑามาศ กมลรัตน์ เป็นตัวแทนของกำลังพล กกพ.สบ.ทบ. มอบของขวัญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2016 ให้กับ พ.อ.นุกูล ตรีเจริญ ผอ.กอง สบ.ทบ. และ ผอ.กอง สบ.ทบ. ได้มอบเงินรางวัลให้กับกำลังพล พร้อมทั้งอวยพรปีใหม่ 
พล.ต.สุรสีห์ ครุธเวโช จก.สบ.ทบ. เป็นประธานจัดงาน     Merry Christmas & Happy New Year 2016                   ให้แก่กำลังพล สบ.ทบ. วันที่ 25 ธ.ค. 2558                       ณ สโมสร สพ.ทบ. 
พ.อ.นุกูล  ตรีเจริญ ผอ.กอง สบ.ทบ. ได้มอบของขวัญ     ให้กับกำลังพล กกพ.สบ.ทบ. เนื่องในวันขึ้นปีใหม่               ปี 2559 

ฉบับเต็มวันที่ 25   

มอบของที่ระลึกให้กับ พ.อ.ดำรง ทองอยู่  ในโอกาส       ได้ไปเป็น รอง ผอ.กอง กผค.สบ.ทบ. 
พล.ต.สุรสีห์  ครุธเวโช จก.สบ.ทบ. จัดสัมมนากำลังพล   ภายใน สบ.ทบ. ประจำปี 2558 ในวันที่ 18 - 21 ส.ค. 58       ณ โรงแรมสวนบวกหาด อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 
เก็บตกการแก้ไขชั้นเงินเดือน (พ.ร.บ.ฉบับที่ 10) 
กกพ.สบ.ทบ. ร่วมมือกันทำ 5ส ตามนโยบายของ           จก.สบ.ทบ.  มี.ค. 2558 
พิธีรับ-ส่งหน้าที่ ผอ.กอง กกพ.สบ.ทบ. ในวันที่             13 ม.ค. 58
พล.ต.สุรสีห์ ครุธเวโช จก.สบ.ทบ. เป็นประธานจัดงาน     ปีใหม่ให้แก่กำลังพล สบ.ทบ. วันที่ 9 ม.ค. 2558  ณ           สโมสรนายทหาร สพ.ทบ.
                                                                                             >>ภาพทั้งหมด

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

หน่วยงานราชการ