สบ.ทบ. ได้จัดทำบัญชีรายชื่อ ผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 ขอให้หน่วย                  ตรวจสอบ คำนำหน้า ชื่อ - สกุล หากมีความคลาดเคลื่อนตามที่ สบ.ทบ. จัดทำบัญชีรายชื่อ                                            *** โดยแจ้งให้ สบ.ทบ. แก้ไข ภายใน 26 ก.ย. 57
ลำดับ เรื่อง
  สายสะพาย (เกษียณ) 
1 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ชั้น ม.ป.ช.)
2 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ชั้น ม.ว.ม. )
3 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ชั้น ป.ช. )
4 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ชั้น ป.ม. )
   สายสะพาย 
1 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ( ชั้น ม.ป.ช. )
2 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ( ชั้น ม.ป.ช. )
3 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ( ชั้น ม.ป.ช. )
4 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ( ชั้น ม.ป.ช. )
  ต่ำกว่าสายสะพาย 
1 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ( ชั้น ท.ช. )
2 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ( ชั้น ท.ช. )
3 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ( ชั้น ท.ช. )
4 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ( ชั้น ท.ช. )
5 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ( ชั้น ท.ช. )
6 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ( ชั้น ท.ช. )
7 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ( ชั้น ท.ช. )
8 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ( ชั้น ท.ช. )
9 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ( ชั้น ท.ช. )
10 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ( ชั้น ท.ช. )
  ลูกจ้าง 
1 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ( ชั้น จ.ช. )
2 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ( ชั้น ท.ช. )
3 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ( ชั้น ท.ช. )
4 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ( ชั้น ท.ช. )
  พนักงานราชการ 
1 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ( ชั้น บ.ช. )
2 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ( ชั้น บ.ม. )
1
สายสะพาย (เกษียณ) 
1 ม.ป.ช.    ป.ช.  
2 .ว.ม. ป.ม.
3 .ช.
4 .ม.
สายสะพาย 
1 ม.ป.ช.  ป.ช. 
2 ม.ว.ม. ป.ม.
3 .ช.
4 .ม.
ต่ำกว่าสาายสะพาย 
ท.ช. จ.ม.
ท.ม. บ.ช.
ต.ช. บ.ม.
ต.ม. ร.ท.ช.
จ.ช. ร.จ.ม.
  .ม.
  .ช.
  บ.ม.
  .?.
 
ลูกจ้าง 
จ.ช. บ.ช.
จ.ม. บ.ม.
พนักงานราชการ 
บ.ช. บ.ม.