Image1 Image2 Image3 Image4 Image5 Image6 Image7

 

             

 

เลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร เพื่อชดเชยให้กับผู้ได้รับผลกระทบ 

แก้และยกเลิกคำสั่ง ทบ.(เฉพาะ) (ใช้สำหรับของบประมาณ) 

แบบรายงานชี้แจงการขอแต่งตั้งยศ หรือเลื่อนยศ ล่าช้ 

การกำหนดราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 - 2560 

ขอให้ นขต.ทบ. ตรวจสอบความถูกต้องผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ประจำปี 2557

การรวบรวมคำสั่ง กห.เกี่ยวกับการแต่งตั้งยศครั้งแรกส่ง ทบ.ภายใน 1 ส.ค.57  
การแก้ไขปัญหาการรายงานขอแต่งตั้งยศหรือขอเลื่อนยศล่าช้าเกินกว่า 1 ปี 
การส่งหลักฐานการเปลี่ยนแปลงข้อมูลกำลังพลรายบุคคล 
คู่มือระยะเวลาการเลือนยศนายทหารสัญญาบัตร/นายทหารประทวน 
ชี้แจงหลักเกณฑ์การเลื่อนยศของผู้ที่เลื่อนฐานะจากพลอาสาสมัครเป็นนายทหารประทวน  
การรายงานขอเลื่อนยศข้าราชการทหาร 
รายละเอียดและแบบฟอร์มการขอเลื่อนยศข้าราชการทหาร(ผนวก ก , ผนวก ข) 
เงินรางวัล ประจำปี 2555 
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ฯ ประจำปี 2557
   

 

พิธี รับ - ส่ง หน้าที่ ผอ.กอง กกพ.สบ.ทบ. 

ในวันที่ 13 ม.ค. 58 

ผอ.กอง สบ.ทบ. อัญเชิญพระพุทธรูปกลับมาที่

กกพ.สบ.ทบ. และมอบของขวัญให้แก่กำลังพล

พร้อมอวยพรในโอกาสวันขึ้นปีใหม่  

สัมมนา รร.จปร. ของ สบ.ทบ. 22 ส.ค. 57 

พ.ต.ปรีชา สุวรรณเครือ ไปบรรยายสิทธิกำลังพล 

ให้แก่กำลังพลบรรจุใหม่ ณ ศม. วันที่ 16 ก.ค.-17 ก.ค. 57

สบ.ทบ. ได้ดำเนินการจัดทำป้ายชื่อประจำ

กรมสารบรรณและทำการติดตั้งเมื่อวันที่ 9 ก.ค.57

                                                                                             >>ภาพย้อนหลัง

 

 

 

           สบ.ทบ.ได้จัดทำบัญชีรายชื่อ ผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 

ขอให้หน่วยตรวจสอบ คำนำหน้า ชื่อ - สกุล  หากมีความคลาดเคลื่อนตามที่ สบ.ทบ. จัดทำบัญชีรายชื่อ

 

        ***โดยแจ้งให้ สบ.ทบ. แก้ไข  ภายใน 26 ก.ย. 57

 

 

ต่ำกว่าสายสะพาย 
ท.ช. บ.ช.
ท.ม. บ.ม.
ต.ช. ร.ท.ช.
ต.ม. ร.จ.ม.
จ.ช. จ.ม. 
ลูกจ้าง 
จ.ช.  จ.ม.
บ.ช.  บ.ม.
พนักงานราชการ 
บ.ช.  บ.ม.

ผู้บังคับบัญชา

 

           พ.อ.นุกูล    ตรีเจริญ

             ผอ.กอง  สบ.ทบ.

Login 

 

 

 

 

                                

                                                               

...