ขอให้หน่วยระดับกองพลหรือเทียบเท่าขึ้นไปรวบรวมผลการประเมินผลการปฏิบัติการของกำลังพลที่มีรายชื่อจำนวน 15 เผื่อเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำ 2562 โดยส่งถึง สบ.ทบ. ภายใน 28 ก.พ. 62 
ขอให้หน่วยตรวจสอบรายชื่อข้าราชการที่ครบกำหนดเกษียณอายุราชการใน 1 ต.ค.62  >>  (ตรวจสอบรายชื่อ) 
จ่ายประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2551 – 2560 ภายใน 15 ก.พ. 62 
ขอให้หน่วยระดับกองพลหรือเทียบเท่าขึ้นไปรวบรวมผลการประเมินผลการปฏิบัติงาานของกำลังพลที่มีรายชื่อ จำนวน 35 นาย เพื่อนำไปประกอบการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี 2562 โดยส่งถึง สบ.ทบ. ภายใน 31 ม.ค. 62  
เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นรองสำหรับผู้ที่มีรายชื่อที่หน่วยเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2561 และประจำปี 2562 >> (บัญชีผู้ส่งคืน ดาวน์โหลด) >>(ตัวอย่างการส่งคืน) 
ขอพระราชทานยศปลดว่าที่ (เม.ย.62) 
ส่งผลการประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ที่หน่วยไม่เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี 2562 >> ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม 
การเสนอขอบำเหน็จ ประจำปี 2562 (ครึ่งปีแรก) 
ส่งบัญชีรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะครบกำหนดเกษียณอายุราชการใน 1 ต.ค.2563 >> โหลดแบบฟอร์ม 
เน้นย้ำ การเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2562
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี 2562 ให้แก้ผู้ที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ วาระ ต.ค.61
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรก 2562 >> ดาวน์โหลด สรุปรายละเอียดการขอพระราชทานเครื่องราชฯ

 

จก.สบ.ทบ.ตรวจเยี่ยม กกพ.สบ.ทบ. 24 ต.ค.61  รับ-ส่งหน้าที่ ผอ.กอง สบ.ทบ. 10 ต.ค.61