ให้นายทหารออกจากราชการเนื่อกจากครบกำหนดเกษียณอายุราชการ ลงวันที่ 2 ก.ย.62 
แจกจ่ายใบสัญญาบัตรยศ เล่ม เม.ย. 2553 
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นกรณีพิเศษสำหรับกำลังพลผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปี 2563 >>  ดาวน์โหลดตัวอย่าง 
อนุมัติหลักการดำเนินการพิจารณา (บำเหน็จประจำปี 2562 ครึ่งปีหลัง)
ให้หน่วยตรวจรายละเอียดการให้พ้นจากตำแหน่ง ถอดยศ และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
ชี้แจงการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2563 ส่งถึง สบ.ทบ. ภายใน 30 ก.ย. 62 >>แบบ นร.๑ แบบ นร.๒
ตรวจสอบความถูกต้องรายชื่อผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2562 (ก่อนประกาศราชกิจจานุเบกษา)  >> <รายชื่อประจำปี 2562>  /  <ตัวอย่าง> 
รายชื่อของผู้ที่เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2561 และประจำปี 2562 >> <รายชื่อผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ 2561><รายชื่อผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ 2562>
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี 2563 >> <ตัวอย่างบัญชีสรุปรายชื่อ> / <ตัวอย่างบัญชีแสดงจำนวนชั้นตรา> / <บัญชีข้อมูลการเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์>
แนวทางการดำเนินการขอแต่งตั้งยศและการเลื่อนยศนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน
เรื่องการเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2563 >> <ตัวอย่างบัญชีสรุปรายชื่อ>  / <ตัวอย่างบัญชีแสดงจำนวนชั้นตรา> / <แบบฟอร์ม>
การแจกจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้กับกำลังพลที่เป็นเจ้าหน้าที่ในพระราชพิธีฯ และผู้ที่เข้าร่วมในพระราชพิธีฯ
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี 2562 ให้แก่ผู้ที่ได้รับพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณว่าระ เม.ย. 62 >> (แบบฟอร์ม) บัญชีข้อมูลการเสนอขอเครื่องราชฯ
ขอให้หน่วยระดับกองพลหรือเทียบเท่าขึ้นไปรวบรวมผลการประเมินผลการปฏิบัติการของกำลังพลที่มีรายชื่อจำนวน 15 เผื่อเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำ 2562 โดยส่งถึง สบ.ทบ. ภายใน 28 ก.พ. 62
เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นรองสำหรับผู้ที่มีรายชื่อที่หน่วยเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2561 และประจำปี 2562 >> <บัญชีผู้ส่งคืน ดาวน์โหลด> / <ตัวอย่างการส่งคืน>
ส่งบัญชีรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะครบกำหนดเกษียณอายุราชการใน 1 ต.ค.2563>> โหลดแบบฟอร์ม
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี 2562 ให้แก้ผู้ที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ วาระ ต.ค.61