การแจกจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้กับกำลังพลที่เป็นเจ้าหน้าที่ในพระราชพิธีฯ และผู้ที่เข้าร่วมในพระราชพิธีฯ 
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี 2562 ให้แก่ผู้ที่ได้รับพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณว่าระ เม.ย. 62 >>(แบบฟอร์ม) บัญชีข้อมูลการเสนอขอเครื่องราชฯ 
ส่งหลักฐานแต่งตั้งยศ กห.พลเรือนชั้นสัญญาบัตร ที่เข้ารับการฝึกอบรมกับ นรด. 
ขอให้หน่วยระดับกองพลหรือเทียบเท่าขึ้นไปรวบรวมผลการประเมินผลการปฏิบัติการของกำลังพลที่มีรายชื่อจำนวน 15 เผื่อเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำ 2562 โดยส่งถึง สบ.ทบ. ภายใน 28 ก.พ. 62 
ขอให้หน่วยตรวจสอบรายชื่อข้าราชการที่ครบกำหนดเกษียณอายุราชการใน 1 ต.ค.62  ครั้งที่ >> (ตรวจสอบรายชื่อ) 
จ่ายประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2551 – 2560 ภายใน 15 ก.พ. 62 
เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นรองสำหรับผู้ที่มีรายชื่อที่หน่วยเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2561 และประจำปี 2562 >> (บัญชีผู้ส่งคืน ดาวน์โหลด) >>(ตัวอย่างการส่งคืน) 
ส่งผลการประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ที่หน่วยไม่เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี 2562 >> ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม 
ส่งบัญชีรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะครบกำหนดเกษียณอายุราชการใน 1 ต.ค.2563 >> โหลดแบบฟอร์ม 
ชี้แจงการเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี 2562
เน้นย้ำ การเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2562
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี 2562 ให้แก้ผู้ที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ วาระ ต.ค.61
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรก 2562 >> ดาวน์โหลด สรุปรายละเอียดการขอพระราชทานเครื่องราชฯ