ภาพกิจกรรม

พ.อ.หญิง สมัย แย้มมณีชัย ได้จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ เรื่อง การเลื่อนยศนายทหารประทวน