คลังความรู้งานกำลังพล

:: คลังความรู้ กกพ.สบ.ทบ. ::
ปฏิบัติเกี่ยวกับแต่งตั้งยศ, การเลื่อนยศ และการลาออก ของ นายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวน
ปรับแนวทางการขอแต่งตั้งยศให้กับข้าราชการกลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตรและต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรที่สำเร็จการฝึกอบรมวิชาทหาร กับ นรด.
หนักนิยมทางทหารเหล่าทหารสารบรรณ
การขอแต่งตั้งและเลื่อนยศ
คู่มือระยะเวลาการเลื่อนยศนายทหารสัญญาบัตร/นายทหารประทวน
การรายงานขอเลื่อนยศข้าราชการ
รายละเอียดและแบบฟอร์มการขอเลื่อนยศข้าราชการทหาร(ผนวก ก, ผนวก ข)
แบบรายการประเมินกรณีไม่จบพยาบาล (เงินประจำตำแหน่งเฉพาะ)
กฎหมายที่ทหารควรรู้ให้กับข้าราชการกรมสารบรรณทหารบก (โดย พ.ท.บุณณัชย์ จรเจริญ นธน.สบ.ทบ.)