เบอร์โทร/ติดต่อ

ที่อยู่ : กองการกำลังพล กรมสารบรรณทหารบก
ในกองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก
เขตพระนคร กรุงเทพฯ