ระเบียบงานเครื่องราชฯ

:: ระเบียบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ::
1. ระเบียบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (กรณีพิเศษ) สำหรับผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยบำเหน็จความชอบสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2550
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยบำเหน็จความชอบสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552
ประกาศคณะกรรมการฯ พ.ศ.2550 และที่แกไขเพิ่มเติม
ประกาศคณะกรรมการฯ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
ประกาศคณะกรรมการฯ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)
หนังสือ กพ.ทบ. ที่ กห 0401/1342 ลง 8 พ.ค. 56
หนังสือ กพ.ทบ. ที่ กห 0401/2158 ลง 11 ก.ค. 54
2. เครื่องราชอิสริยาภรณ์อั้นเป็นที่เชิดชูยิ่งช่างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฏไทย
 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเครื่องราชฯ ช้างเผือกและมงกุฎไทย พ.ศ.2536 (ฉบับเต็ม)
ประกาศคณะปฏิรูปการปกตครองในระบอบประชาธิปไตรยอันมีพระมหากษัทริย์ทรงเป็นประมุข (ฉบับที่ 33)
ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ.2551
   – ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555
   – ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558
3. เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์
พระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ พ.ศ.2534
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชฯ ดิเรกคุณาภรณ์ พ.ศ.2538
คำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ 138/58 ลง 13 มี.ค.58
4. เหรียญจักรมาลา และเหรียญจักรพรรดิมาลา
พระราชบัญญัติเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา พ.ศ.2484
พระราชบัญญัติเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2485
พระราชบัญญัติเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2507
:: แบบฟอร์ม ::
1. แบบบัญชีผู้ขอรับประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราช, เหรียญราชอิสริยาภรณ์ 
2. แบบ ฐน. 2
3. การเสนอขอพระราชททานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครืืองราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฏไทย >> (ตัวอย่าง)
4. การเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลาประจำปี 2561 >> (ตัวอย่าง)
5. แบบฟอร์มการรับเหรียญจักรมาลา
6. แบบฟอร์มบัญชีตรวจสอบการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ชั้นรอง) สำหรับผู้ที่ได้รรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2560
7. บัญชีข้อมูลการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี 2562
8. การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรก 2562 สรุปรายละเอียดการขอพระราชทานเครื่องราชฯ 
 การกำหนดราคาชดใช้เครื่องราชอิสริยาภรณ์