แบบฟอร์มต่างๆ

แบบฟอร์ม ดาวน์โหลด
ข้าราชการ
แบบขอรับ บำเหน็จ บำนาญ บำนาญพิเศษ บำเหน็จดำรงชีพ [แบบ 5300]
แบบขอรับเงินเพิ่ม   [แบบ 5316]
แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด [แบบ1 และ แบบ2]
แบบรายการลดหย่อนภาษีเงินได้สำหรับผู้รับเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญปกติ  [แบบ สรจ.1]
หนังสือแสดงเจตนาขอให้โอนเงินเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของบุคคลอื่น [แบบ สรจ.2]
หนังสือรับรองและขอรับบำเหน็จดำรงชีพ [แบบ สรจ.3] 
หนังสือรับรองการได้รับอันตรายหรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุปฏิบัิติราชการในหน้าที่ของข้าราชการเพื่อขอรับบำนาญพิเศษ [แบบ สรจ.4]
ลูกจ้างประจำ
แบบขอรับบำเหน็จปกติ บำเหน็จรายเดือน บำเหน็จพิเศษ และหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนลูกจ้าง [ แบบ 5313]
ใช้ทั้งกรณีลาออกและถึงแก่กรรม
แบบคำขอรับเงินช่วยพิเศษกรณีลูกจ้างประจำถึงแก่ความตาย
แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษ กรณีลูกจ้างประจำถึงแก่ความตาย
หนังสือรับรองการได้รับอันตรายหรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุปฏิบัติราชการในหน้าที่ของลูกจ้างเพื่อขอรับบำเหน็จพิเศษ [แบบ สรจ.5]
หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอดของลูกจ้างประจำ [แบบ 1]
หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอดของลูกจ้างประจำ [แบบ 2]  กรณีที่ต้องการยกเลิก แบบ 1
กรณีถึงแก่ความตาย
แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษ [ ข้าราชการ ]
แบบขอรับเงินช่วยพิเศษ [ข้าราชการ]
แบบขอรับบำเหน็จตกทอด [แบบ 5309]  [ข้าราชการ]
แบบขอรับบำเหน็จตกทอด [ลูกจ้างประจำ] [เฉพาะผู้รับบำเหน็จรายเดือนถึงแก่ความตาย]
แบบขอรับบำเหน็จปกติ บำเหน็จรายเดือน บำเหน็จพิเศษ และหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนลูกจ้าง [แบบ 5313]
ใช้ทั้งกรณีลาออกและถึงแก่กรรม
หนังสือแจ้งรายการหักเงินบำเหน็จเพื่อชำระหนี้ของส่วนราชการผู้ขอ   [แบบ สรจ.9]
สวัสดิการการรักษาพยาบาล 
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล [แบบ 7131] [ข้าราชการ/ข้าราชการบำนาญ]
เงินทำขวัญ
คำขอรับเงินทำขวัญข้าราชการและลูกจ้าง [แบบ 5401]
อื่นๆ
หนังสือสัญญารับรองการใช้เงินคืนแก่ทางราชการ
หนังสือรับสภาพหนี้
หนังสือมอบอำนาจ
ใบมอบฉันทะ
แบบแจ้งรายการเจ้าหนี้ของผู้รับเบี้ยหวัดบานาญปกติ ของส่วนราชการผู้เบิก [แบบ สรจ.6] 
แบบสรุปข้อมูลหนี้ของผู้รับเบี้ยหวัด บานาญปกติ ของส่วนราชการต้นสังกัด [แบบ สรจ.7] 
[แบบ สรจ.8] 
แบบสรุปรายการขอเบิกเงินเบี้ยหวัด บาเหน็จบานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน [แบบ สรจ.10] 
หนังสือสำคัญการโอนเบี้ยหวัด บำนำญ [แบบ สรจ.11] 
แบบแจ้งของดเบิกเบี้ยหวัด บำนำญ [แบบ สรจ.12] 

เอกสารประกอบเรื่องบำนาญพิเศษ (กรณีพิการทุพพลภาพ) สำหรับหน่วย

เอกสารประกอบเรื่องบำนาญพิเศษ (กรณีเสียชีวิต) สำหรับหน่วย