ติดต่อ กปบ.

 

ที่อยู่ : กองประวัติและบำเหน็จบำนาญ (ชั้น 2)   ตึกกรมสารบรรณทหารบก 

กองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 
Royal Thai Army Headquarters Ratchadamnoen Nok Rd. Bangkok 10200