ผู้บังคับบัญชา

พ.อ. นุกูล    ตรีเจริญ

ผอ.กปบ.สบ.ทบ.