• เมื่อเกษียณอายุราชการ

  สมาชิก กบข. จะได้รับเงินจาก 2 ทาง

   

  เมื่อเกษียณอายุ ข้าราชการมีสิทธิ์เลือกรับ บำเหน็จหรือบำนาญ ตามระเบียบราชการกำหนด ซึ่งถ้าใครเป็นสมาชิก กบข. ด้วย ก็จะได้รับเงินออมอีกก้อนจาก กบข. เท่ากับว่ารับเงินเกษียณได้จาก 2 ทาง คือ

  บำเหน็จ หรือ บำนาญ ที่ได้รับจากกรมบัญชีกลาง และ เงินออมจาก กบข. ซึ่งเมื่อสมาชิกตัดสินใจเลือกรับบำเหน็จหรือบำนาญ ก็จะมีผลต่อจำนวนเงินที่ได้รับจาก กบข. ด้วย คือ

   

  ?ถ้าเลือกรับ ‘บำเหน็จ’ จากกรมบัญชีกลาง 
  >> สมาชิกจะได้รับเงิน กบข. คืน ซึ่งประกอบด้วย เงินสะสม เงินสมทบ และผลตอบแทนการลงทุนของเงินต้นทั้งสะสมและสมทบ

   

  ?ถ้าเลือกรับ ‘บำนาญ’ จากกรมบัญชีกลาง 
  >> สมาชิกจะได้รับเงิน กบข. คืน ซึ่งประกอบด้วย เงินสะสม เงินสมทบ เงินชดเชย และเงินประเดิม (ถ้ามี) และผลตอบแทนการลงทุนของเงินต้นทั้ง 4 ประเภท

   

  โดยกรมบัญชีกลางจะคำนวณจ่ายบำเหน็จหรือบำนาญตามสูตรการคำนวณที่กฎหมายกำหนด ส่วน กบข. คำนวณเงินจ่ายคืนสมาชิกตามมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV/Unit) ณ วันที่จ่ายคืนสมาชิก