ภาพกิจกรรมกอง

รับ – ส่ง หน้าที่ กปบ.สบ.ทบ.

 

ViewPhoto

ถ่ายบัตรประจำตัวข้าราชการ
ชั้นยศนายพลที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ 
( 1 ต.ค. 2561 )

ViewPhoto

 

ร้อยความรัก ถักทอใจ สายสายใย กปบ.

เลี้ยงอำลางานเกษียณปี ๒๕๖๑

ViewPhoto

พิธีประดับยศ พ.ท.หญิง ดวงทรงพร    แช่มประสิทธิ์

ขอแสดงความยินดีกับหัวหน้าด้วยนะคะ…

ViewPhoto

พิธีประดับยศ จ.ส.ต.หญิง พิไลพร    ดารา

ขอแสดงความยินดีกับจ่าใหม่ด้วยนะคะ…

ViewPhoto