หน้าแรก

กิจกรรมภายในกอง ประจำเดือน เม.ย. 2562

รวมภาพกิจกรรม สงกรานต์ ปี 62
สงกรานต์ ปี 62 รดน้ำขอพร ท่าน ผอ.กปบ.สบ.ทบ.

รวมภาพกิจกรรม ทำบัตรประจำตัวข้าราชการนายทหารชั้นยศนายพล
ทำบัตรประจำตัวข้าราชการนายทหารชั้นยศนายพล ที่ได้รับพระราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศสูงขึ้น

การแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพ บก.ทบ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
กปบ.สบ.ทบ. ร่วมเป็นแรงกายแรงเชียร์ ในแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพ บก.ทบ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

กปบ.ฯ สดใส ใส่ใจ ๕ ส.
กำลังพลกองประวัติและบำเหน็จบำนาญ ร่วมแรงร่วมใจกันทำ กิจกรรม ๕ ส.

บริการประชาชน