บก.กอง

บก. กอง

พ.อ.หญิง สราญจิตร์ สมบูรณ์ยิ่ง

นายทหารปฏิบัติการประจำ สบ.ทบ.

พ.อ.หญิง ธราทิพย์ ศิริลักษณ์

นายทหารปฏิบัติการประจำ สบ.ทบ.

พ.อ. รังสรรค์ รังสิมันต์

ร.ต.หญิง เพ็ญพร สนศิริ

นายชัยยะรัส เถื่อนลอย

นายพีรดนย์ พิลาบุตร