แผนกประวัตินอกประจำการ

แผนกประวัตินอกประจำการ

พ.ท. นรินทร์ อยู่สถิตย์

หัวหน้าแผนก

จ.ส.อ.หญิง สุนทร เรืองประยูร
จ.ส.ท.หญิง พชรมน ทองทิพย์
นาง พัชรินทร์ รัตนฉายา