แผนกประวัติประจำการ

แผนกประวัติประจำการ

พ.ต.หญิง พรรณพิศีม์ เจริญรุ่งเรือง

หัวหน้าแผนก

ร.อ.หญิง ลัดดาวัลย์ ชาวชายโขง

จ.ส.อ. ชัยวัฒน์ นันทะปัด

จ.ส.ต.หญิง พิไลพร ดารา

ส.อ.หญิง ศิริวิภา อาญคงหาญ

ส.อ. วิเชษฐ์ นาคบาศ

ส.ต. คมพันธ์ ไทยสันทัด

นางยุพิน วุฒิสุวรรณ

นางนวลศรี ดำตั้ง

นางน้ำฝน โตจรัส

นางอาภาวรรณ เถื่อนลอย

น.ส. สุธินี สุดตา
น.ส. อัญชลี สมสกุลพันธ์
น.ส. รสิกา สิทธิศักดิ์