ภารกิจหน้าที่

ภารกิจหน้าที่

  • ดำเนินการในเรื่องประวัติของข้าราชการชั้นสัญญาบัตรในกองทัพบก ทั้งในและนอกประจำการ การย้ายประเภทนายทหารรอกประจำการ รายงานการถึงแก่กรรมของข้าราชการชั้นสัญญาบัตร ออกใบรับรอง และตรวจสอบ การไปราชการทัพ การลาอุปสมบทข้าราชการชั้นสัญญาบัตร  การทำบัตรประจำตัว บัตรเหรียญชัยสมรภูมิ และบัตรเหรียญกล้าหาญ

  • ตรวจสอบและดำเนินการจัดทำเบี้นหวัด บำเหน็จ บำนาญ  ข้าราชการชั้นสัญญาบัตรประจำการ ข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรประจำการ และบำเหน็จปกติ บำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำที่ออกจากราชการหรือถึงแก่กรรม

  • จัดทำบำเหน็จตกทอด บำนาญพิเศษ ให้กับข้าราชการชั้นสัญญาบัตร ข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรประจำการ และนอกประจำการ ถึงแก่กรรม พิการทุพพลภาพ หรือเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ราชการในกรณีต่างๆ