ผู้บังคับบัญชา

ผู้บังคับบัญชา

พ.อ. นุกูล ตรีเจริญ

ผู้อำนวยการ

กองประวัติและบำเหน็จบำนาญ

พ.อ.หญิง ศิรินทรา   พรมณี

รองผู้อำนวยการ

กองประวัติและบำเหน็จบำนาญ

พ.ท. นรินทร์ อยู่สถิตย์

หัวหน้าแผนกประวัตินอกประจำการ

พ.ท.หญิง สิมาภา จันทร์หอมกุล

หัวหน้าแผนกบำนาญพิเศษ

และบำเหน็จตกทอด

พ.ท.หญิง ดวงทรงพร แช่มประสิทธิ์

หัวหน้าแผนกเบี้ยหวัด

บำเหน็จบำนาญ

พ.ต.หญิง พรรณพิศีม์   เจริญรุ่งเรือง

หัวหน้าแผนกประวัติประจำการ