ข่าวประชาสัมพันธ์   

      icon 3 เรื่อง การเสนอความต้องการแบบพิมพ์ ทบ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ หน่วยที่ยังไม่ได้รับหนังสือสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ <<ดาวน์โหลด>> new38

     icon 3 คลังแบบพิมพ์ ทบ. (สบ.ทบ.) จะทำการปิดการจ่ายแบบพิมพ์ ทบ. ตั้งแต่วันที่ ๒๕ ส.ค.๕๙ เป็นต้นไป เพื่อตรวจการรับ - จ่าย แบบพิมพ์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ new38

       สถานภาพการบรรจุกำลังพลเหล่า สบ. และความต้องการศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ <<ดาวน์โหลดใบปะหน้า>>  <<ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม>> 

      icon 3  อนุมัติหลักการกำหนดหลักเกณฑ์การใช้งานแบบพิมพ์คอมพิวเตอร์ สายงานส่งกำลังบำรุง ดาวน์โหลด

      

 

  ภาพกิจกรรม

  กิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูปประจำกอง และรดน้ำขอพร ผอ.กผค.สบ.ทบ. เนื่องในวันสงกรานตฺ์ ปี 2559

 

 

  12 13 16

 รูปภาพทั้งหมด

     

 

 

 

 

งานส่งกำลัง

 

babpim 3

 eletronicform

icon statuswrite

 

หน่วยงานของกองทัพ

 
01
02
03
04
05
06

 กองแผนและโครงการ กรมสารบรรณทหารบก

ภายในกองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก

เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐ โทร. ๐๒ ๒๙๗ ๗๕๓๐, โทร (ทบ.) ๙๗๕๓๐