company logo

mos
schq
rta
rtn
rtaf
rtp
 

 

  ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 เนื่องจากการเสนอความต้องการ สป.แบบพิมพ์ ทบ. และ สป.                บัตร ประจำตัวล่วงหน้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ได้ถึงกำหนดแล้วในวันที่ ๓๐ ก.ย.๕๗ จึงขอให้หน่วยใช้ที่ได้รับหนังสือ สบ.ทบ.            ที่ กห ๐๔๒๑/๔๒๕๓ ลง ๒๔ ก.ค.๕๗ เร่งรัดเสนอความต้องการ สป.  ดังกล่าวโดยด่วน เพื่อให้การเสนอความต้องการ สป. สาย สบ.       ประจำปี ๕๙ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย new35

 

  ภาพกิจกรรม  
pta

   พิธีประดับเครื่องหมายยศ

   พ.ท.นิรัฐกานต์  ขันต๊ะ อ่านต่อ new35

rubtun

   พิธีมอบทุนการศึกษาบุตรข้าราชการ

   กองแผนและโครงการ อ่านต่อ new35

anigif1

   การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

   เรื่อง การจัดทำแผนยุทธศาสตร์

   สบ.ทบ. ปี ๒๕๕๗-๒๕๖๕

   มาตรฐาน PMQA อ่านต่อ new35

   

 

 

 

ผู้บังคับบัญชา

 

 bos031

พ.อ.วีรสิทธิ  จันทร์ดา

ผอ.กอง สบ.ทบ.

 

 nares

พ.อ.นเรศ  แพแจ่ม

รอง ผอ.กอง สบ.ทบ.

งานส่งกำลัง

 

 

  eletronicform

icon statuswrite

    

  กองแผนและโครงการ กรมสารบรรณทหารบก

ภายในกองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก

เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐ โทร. ๐๒ ๒๙๗ ๗๕๓๐, โทร (ทบ.) ๙๗๕๓๐


ขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: joomla 2.5 themes  Valid XHTML and CSS.