company logo

ภายในกองแผนฯ

 บก.กอง

 แผนกแผน

 แผนกกำลังพล

 แผนกส่งกำลัง

 แผนกโครงการและงบประมาณ

 

งานส่งกำลัง

 

 

 eletronicform

icon statuswrite

   

 

  ข่าวประชาสัมพันธ์   

          รายงานสรุปผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปรับปรุงกระบวนงาน   สายงานสารบรรณ ปี ๕๘  ดาวน์โหลด 

          สบ.ทบ. ขอเชิญหน่วยต่าง ๆ ร่วมประชุม เพื่อพิจารณางานพิมพ์ ทบ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ดาวน์โหลด

 

 

  การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ กระบวนงานสายงานสารบรรณ ประจำปี ๒๕๕๘

ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท (พาโนรามา) จว.นครนายก

ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๒ พ.ค. ๕๘

 เอกสารประกอบการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

 ๑. คำนำ

 ๒. ทำเนียบผู้บังคับบัญชา กรมสารบรรณทหารบก

 ๓. อนุมัติหลักการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ

 ๔. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ

 ๕. กำหนดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ

 ๖. รายชื่อผู้เข้าร่วมการสัมมนาฯ และการแบ่งกลุ่ม

 ๗. เอกสารนำ หัวข้อสัมมนาที่ ๑ เรื่องการพัฒนาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในกองทัพบก แบบครบวงจร

 ๘. เอกสารเสริมความรู้ หัวข้อสัมมนาที่ ๑ เรื่อง คอมพิวเตอร์กับงานสารบรรณ

 ๙. ร่าง แบบเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อจัดทำระบบงาน
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ในกองทัพบกแบบครบวงจร

 ๑๐. เอกสารเสริม เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปรับย้ายกำลังพลเหล่า สบ.
ไปบรรจุในหน่วยที่ขาดแคลน

 ๑๑. เอกสารนำ หัวข้อสัมมนาที่ ๒ เรื่องการพัฒนาระบบส่งกำลังสิ่งอุปกรณ์สายงานสารบรรณ

 ๑๒. เอกสารเสริมความรู้หัวข้อสัมมนาที่ ๒ เรื่อง วงรอบการส่งกำลัง สป. สาย สบ.

 ๑๓. เอกสารเสริมความรู้หัวข้อสัมมนาที่ ๒ เรื่อง ระบบสารสนเทศทางการส่งกำลัง

 ๑๔. คู่มือการใช้งานโปรแกรม ระบบงานส่งกำลังสิ่งอุปกรณ์สายสารบรรณ สำหรับผู้ใช้

 ๑๕. แผนที่ และเบอร์ติดต่อประสานงาน

 

slidbar e0

 

 

 สรุปผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

 

    ๑.  สรุปผลการสัมมนา กลุ่มที่ ๑  Power Point   

    ๒.  สรุปผลการสัมมนา กลุ่มที่ ๒  Power Point   

    ๓.  สรุปผลการสัมมนา กลุ่มที่ ๓  Power Point   

    ๔.  สรุปผลการสัมมนา กลุ่มที่ ๔  Power Point   

 

   
 

ผู้บังคับบัญชา

 

 bos031

พ.อ.วีรสิทธิ  จันทร์ดา

ผอ.กอง สบ.ทบ.

 

 nares

พ.อ.นเรศ  แพแจ่ม

รอง ผอ.กอง สบ.ทบ.

mos
 
schq
 
rta
 
rtn
 
rtaf
 
rtp
 


 กองแผนและโครงการ กรมสารบรรณทหารบก

ภายในกองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก

เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐ โทร. ๐๒ ๒๙๗ ๗๕๓๐, โทร (ทบ.) ๙๗๕๓๐


ขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: joomla 2.5 themes  Valid XHTML and CSS.