ผู้บังคับบัญชา

 

 

 

 

 

  ข่าวประชาสัมพันธ์   

         รายงานสรุปผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปรับปรุงกระบวนงานสายงานสารบรรณ ปี ๕๘  ดาวน์โหลด 

       icon 3  อนุมัติหลักการกำหนดหลักเกณฑ์การใช้งานแบบพิมพ์คอมพิวเตอร์ สายงานส่งกำลังบำรุง ดาวน์โหลด

      

 

  
สรุปผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การปรับปรุงกระบวนงานสายงานสารบรรณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

          กลุ่มที่ 1 การปรับปรุงกระบวนงานบำเหน็จ ดาวน์โหลด  Power Point

          กลุ่มที่ 2 การพัฒนากระบวนงานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ดาวน์โหลด  Power Point

          กลุ่มที่ 3 แนวทางการเพิ่มสมรรถนะการทำงานของกำลังพล เหล่า สบ. ของ ทบ.        ดาวน์โหลด  Power Point

          กลุ่มที่ 4 การปรับปรุงกระบวนงานให้สอดคล้องกับระบบสารสนเทศของ ทบ. ดาวน์โหลด  Power Point

 

 

 
 
01
02
03
04
05
06

 บก.กอง

 แผนกแผน

 แผนกกำลังพล

 แผนกส่งกำลัง

 แผนกโครงการและงบประมาณ

 

 

 

tag1

 eletronicform

icon statuswrite

   

 

 กองแผนและโครงการ กรมสารบรรณทหารบก

ภายในกองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก

เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐ โทร. ๐๒ ๒๙๗ ๗๕๓๐, โทร (ทบ.) ๙๗๕๓๐