ข่าวประชาสัมพันธ์   

      icon 3 คลังแบบพิมพ์ ทบ. (สบ.ทบ.) จะทำการปิดการจ่ายแบบพิมพ์ ทบ. ตั้งแต่วันที่ ๒๕ ส.ค.๕๙ เป็นต้นไป เพื่อตรวจการรับ - จ่าย แบบพิมพ์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ new38

       สถานภาพการบรรจุกำลังพลเหล่า สบ. และความต้องการศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ <<ดาวน์โหลดใบปะหน้า>>  <<ดาวห์โหลดแบบฟอร์ม>> 

      icon 3  อนุมัติหลักการกำหนดหลักเกณฑ์การใช้งานแบบพิมพ์คอมพิวเตอร์ สายงานส่งกำลังบำรุง ดาวน์โหลด

      

 

  ภาพกิจกรรม

  กิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูปประจำกอง และรดน้ำขอพร ผอ.กผค.สบ.ทบ. เนื่องในวันสงกรานตฺ์ ปี 2559

 

 

  12 13 16

 รูปภาพทั้งหมด

     

 

 

 

 

งานส่งกำลัง

 

 tag1

 eletronicform

icon statuswrite

 

หน่วยงานของกองทัพ

 
01
02
03
04
05
06

 กองแผนและโครงการ กรมสารบรรณทหารบก

ภายในกองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก

เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐ โทร. ๐๒ ๒๙๗ ๗๕๓๐, โทร (ทบ.) ๙๗๕๓๐