company logo

งานส่งกำลัง

 

 

 eletronicform

icon statuswrite

   

 

สัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ สบ.ทบ. ปี ๒๕๕๘

 

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ กระบวนงานสายงานสารบรรณ ประจำปี ๒๕๕๘

ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท (พาโนรามา) จว.นครนายก

ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๒ พ.ค. ๕๘

เอกสารประกอบการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

๑. คำนำ

๒. ทำเนียบผู้บังคับบัญชา กรมสารบรรณทหารบก

๓. อนุมัติหลักการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ

๔. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ

๕. กำหนดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ

๖. รายชื่อผู้เข้าร่วมการสัมมนาฯ และการแบ่งกลุ่ม

๗. เอกสารนำ หัวข้อสัมมนาที่ ๑ เรื่องการพัฒนาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในกองทัพบกแบบครบวงจร

๘. เอกสารเสริมความรู้ หัวข้อสัมมนาที่ ๑ เรื่อง คอมพิวเตอร์กับงานสารบรรณ

๙. ร่าง แบบเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อจัดทำระบบงาน
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ในกองทัพบกแบบครบวงจร

๑๐. เอกสารเสริม เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปรับย้ายกำลังพลเหล่า สบ.
ไปบรรจุในหน่วยที่ขาดแคลน

๑๑. เอกสารนำ หัวข้อสัมมนาที่ ๒ เรื่องการพัฒนาระบบส่งกำลังสิ่งอุปกรณ์สายงานสารบรรณ

๑๒. เอกสารเสริมความรู้หัวข้อสัมมนาที่ ๒ เรื่อง วงรอบการส่งกำลัง สป. สาย สบ.

๑๓. เอกสารเสริมความรู้หัวข้อสัมมนาที่ ๒ เรื่อง ระบบสารสนเทศทางการส่งกำลัง

๑๔. คู่มือการใช้งานโปรแกรม ระบบงานส่งกำลังสิ่งอุปกรณ์สายสารบรรณ สำหรับผู้ใช้

๑๕. แผนที่ และเบอร์ติดต่อประสานงาน

 

slidbar e0

 

 

ผู้บังคับบัญชา

 

 bos031

พ.อ.วีรสิทธิ  จันทร์ดา

ผอ.กอง สบ.ทบ.

 

 nares

พ.อ.นเรศ  แพแจ่ม

รอง ผอ.กอง สบ.ทบ.

mos
 
schq
 
rta
 
rtn
 
rtaf
 
rtp
 


 กองแผนและโครงการ กรมสารบรรณทหารบก

ภายในกองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก

เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐ โทร. ๐๒ ๒๙๗ ๗๕๓๐, โทร (ทบ.) ๙๗๕๓๐


ขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: joomla 2.5 themes  Valid XHTML and CSS.