ผู้บังคับบัญชา

 

 

 

 

 

  ข่าวประชาสัมพันธ์   

         รายงานสรุปผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปรับปรุงกระบวนงาน   สายงานสารบรรณ ปี ๕๘  ดาวน์โหลด 

          สบ.ทบ. ขอเชิญหน่วยต่าง ๆ ร่วมประชุม เพื่อพิจารณางานพิมพ์ ทบ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ดาวน์โหลด

        icon 3  อนุมัติหลักการกำหนดหลักเกณฑ์การใช้งานแบบพิมพ์คอมพิวเตอร์ สายงานส่งกำลังบำรุง ดาวน์โหลด

        icon 3  การแบ่งมอบงานพิมพ์ให้กับโรงพิมพ์ ทบ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ดาวน์โหลด

 

 

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ กระบวนงานสายงานสารบรรณ ประจำปี ๒๕๕๘

ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท (พาโนรามา) จว.นครนายก

ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๒ พ.ค. ๕๘

 เอกสารประกอบการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

 ๑. คำนำ

 ๒. ทำเนียบผู้บังคับบัญชา กรมสารบรรณทหารบก

 ๓. อนุมัติหลักการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ

 ๔. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ

 ๕. กำหนดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ

 ๖. รายชื่อผู้เข้าร่วมการสัมมนาฯ และการแบ่งกลุ่ม

 ๗. เอกสารนำ หัวข้อสัมมนาที่ ๑ เรื่องการพัฒนาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในกองทัพบก แบบครบวงจร

 ๘. เอกสารเสริมความรู้ หัวข้อสัมมนาที่ ๑ เรื่อง คอมพิวเตอร์กับงานสารบรรณ

 ๙. ร่าง แบบเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อจัดทำระบบงาน
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ในกองทัพบกแบบครบวงจร

 ๑๐. เอกสารเสริม เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปรับย้ายกำลังพลเหล่า สบ.
ไปบรรจุในหน่วยที่ขาดแคลน

 ๑๑. เอกสารนำ หัวข้อสัมมนาที่ ๒ เรื่องการพัฒนาระบบส่งกำลังสิ่งอุปกรณ์สายงานสารบรรณ

 ๑๒. เอกสารเสริมความรู้หัวข้อสัมมนาที่ ๒ เรื่อง วงรอบการส่งกำลัง สป. สาย สบ.

 ๑๓. เอกสารเสริมความรู้หัวข้อสัมมนาที่ ๒ เรื่อง ระบบสารสนเทศทางการส่งกำลัง

 ๑๔. คู่มือการใช้งานโปรแกรม ระบบงานส่งกำลังสิ่งอุปกรณ์สายสารบรรณ สำหรับผู้ใช้

 ๑๕. แผนที่ และเบอร์ติดต่อประสานงาน

 

slidbar e0

 

 

 สรุปผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

 

    ๑.  สรุปผลการสัมมนา กลุ่มที่ ๑  Power Point   

    ๒.  สรุปผลการสัมมนา กลุ่มที่ ๒  Power Point   

    ๓.  สรุปผลการสัมมนา กลุ่มที่ ๓  Power Point   

    ๔.  สรุปผลการสัมมนา กลุ่มที่ ๔  Power Point   

 

     
 
 
01
02
03
04
05
06

ภายในกองแผนฯ

 บก.กอง

 แผนกแผน

 แผนกกำลังพล

 แผนกส่งกำลัง

 แผนกโครงการและงบประมาณ

 

งานส่งกำลัง

 

 

tag1

 eletronicform

icon statuswrite

   

 

 กองแผนและโครงการ กรมสารบรรณทหารบก

ภายในกองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก

เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐ โทร. ๐๒ ๒๙๗ ๗๕๓๐, โทร (ทบ.) ๙๗๕๓๐