ข่าวประชาสัมพันธ์   

      icon 3  หน่วยเบิกที่ยังไม่ได้รับการจ่าย สป. แบบพิมพ์ ทบ. ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ และหน่วยที่ได้รับเครดิต แล้วแต่ยังไม่ได้ทำการเบิก สป. แบบพิมพ์ ทบ. ประจำปี ๒๕๕๙ ขอให้หน่วยดังกล่าวดำเนินการเบิก สป. แบบพิมพ์ ทบ. ให้เสร็จสิ้นภายใน ๑๕ ก.ค. ๕๙ new38

        รับสมัครนายทหารปรับย้ายไปราชการ สพ.ทบ. (อัตรา พ.ต.) 

<<ดาวน์โหลดรายละเอียด>> new38

        กำหนดเปิดหลักสูตรอบรมเจ้าหน้าที่สายงานกำลังพล แบบ E-Learning 

<<ดาวน์โหลดรายละเอียด>> new38

        สถานภาพการบรรจุกำลังพลเหล่า สบ. และความต้องการศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ <<ดาวน์โหลดใบปะหน้า>>  <<ดาวห์โหลดแบบฟอร์ม>> 

      icon 3  อนุมัติหลักการกำหนดหลักเกณฑ์การใช้งานแบบพิมพ์คอมพิวเตอร์ สายงานส่งกำลังบำรุง ดาวน์โหลด

      

 

  ภาพกิจกรรม

  กิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูปประจำกอง และรดน้ำขอพร ผอ.กผค.สบ.ทบ. เนื่องในวันสงกรานตฺ์ ปี 2559

 

 

  12 13 16

 รูปภาพทั้งหมด

     

 

 

 

 

งานส่งกำลัง

 

 tag1

 eletronicform

icon statuswrite

 

หน่วยงานของกองทัพ

 
01
02
03
04
05
06

 กองแผนและโครงการ กรมสารบรรณทหารบก

ภายในกองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก

เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐ โทร. ๐๒ ๒๙๗ ๗๕๓๐, โทร (ทบ.) ๙๗๕๓๐