การเสนอความต้องการแบบพิมพ์ ทบ. ปี 2562

 

เนื่องจากโปรแกรมเสนอความต้องการที่ใช้อยู่เดิม เกิดข้อขัดข้องทางด้าน

อุปกรณ์ ทำให้ไม่สามารถใช้งานได้ ดังนั้น การเสนอความต้องการแบบพิมพ์

ทบ. ในปี 2562 นี้ ขอให้หน่วยต่าง ๆ ดาวน์โหลดโปรแกรม Excel และคู่มือ

การใช้งานที่ สบ.ทบ. ได้จัดเตรียมไว้ ใช้แทนโปรแกรมเสนอความต้องการ

แบบพิมพ์ ทบ. เป็นการชั่วคราว เมื่อทำการกรอกข้อมูลเสนอความต้องการ

ลงในโปรแกรม Excel เรียบร้อยแล้ว ให้ส่ง E-mail พร้อมแนบไฟล์ Excel

ดังกล่าว มาที่ สบ.ทบ. E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

  1.  <<ดาวน์โหลดโปรแกรมเสนอความต้องการแบบพิมพ์ ทบ. ปี 2562>>

  2.  <<ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน>>

  3.  ดาวน์โหลดเครดิตแบบพิมพ์ ทบ. ปี 62

         3.1 <<หน่วยส่วนกลาง>>

         3.2 <<บชร.1>>

         3.3 <<บชร.2>>

         3.4 <<บชร.3>>

         3.5 <<บชร.4>>

 

 

งานส่งกำลัง

tagpimdeed 1

eletronicform

icon statuswrite

 

หน่วยงานของกองทัพ

 
01
02
03
04
05
06

 กองแผนและโครงการ กรมสารบรรณทหารบก

ภายในกองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก

เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐ โทร. ๐๒ ๒๙๗ ๗๕๓๐, โทร (ทบ.) ๙๗๕๓๐