ภาพกิจกรรมสัมมนาสมรรถนะ พ.ค. 61

กิจกรรมการบรรยายสรุป สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การกำหนดวิธีการ     ประเมิณและการสร้างเครื่องมือประเมินสมรรถนะ ประจำปีงบประมาณ 2561

 

งานส่งกำลัง

tagpimdeed 1

eletronicform

icon statuswrite

 

หน่วยงานของกองทัพ

 
01
02
03
04
05
06

 กองแผนและโครงการ กรมสารบรรณทหารบก

ภายในกองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก

เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐ โทร. ๐๒ ๒๙๗ ๗๕๓๐, โทร (ทบ.) ๙๗๕๓๐