ทำเนียบกำลังพล


พ.อ.ณปวร ประทีปอุษานนท์
ผอ.กอง สบ.ทบ.


พ.อ.หญิง ลักขณา วิไลเนตร
นายทหารปฏิบัติการประจำ สบ.ทบ.
พ.อ.ธรากร ไชยมะโน
รอง ผอ.กอง สบ.ทบ.


ร.อ.อมรเทพ ฤทธิ์เดช


จ.ส.อ.หญิง อุบลวรรณา เนียมศิริ

นางสาวสุมาลี จินพล

นายกัมปนาท ช่วยทอง


พ.ต.วิสูตร คงแจ้ง


ร.ต.วันชัย พูลเกศธานะนันท์


จ.ส.อ.หญิง เสาวณีย์ พิมพ์สอาด


ส.ท.หญิง รดานุช สุวรรณวงศ์


นางอารีย์ ปิ่นวงศ์งาม


นางสาวอรณัส จั่นเพชร


นายสิทธิคมน์ การะพิมพ์


พ.ท.ธิติ เงินทาบ
หน.สบ.ทบ.


ร.ท.กิตติพงษ์ พิทักษ์พล


ร.ท.สงวน รักชาติ


ร.ต.ปัญญา ทรัพย์แสงส่ง

จ.ส.อ.หญิง ภัสสิริสร คงสมบูรณ์


ส.ท.หญิง สุดารัตน์ รัตนพิทักษ์


นางแพรวนภา เถื่อนลอย


พ.อ.หญิง วิภาณีย์ เพ็ชรณสังกุล
ประจำ สบ.ทบ. ปฏิบัติหน้าที่ หน.สบ.ทบ.


พ.ท.หญิง ฉมานุช ภูมิจิตร


ร.ต.อาทิตย์ ไกรศรี

ร.ต.หญิง อรุณวดี อินทะกนก

ร.ต.ประทวน ฤทธิเกิด


จ.ส.อ.พิชัย ปิ่นภู่


ส.ต.หญิง พรสุดา กันทวงศ์


นางวารุณี โพธิ์สง่า

นางอนงค์ ยิ้มย่อง

นายมานพ มารำพึง

นางแสงเดือน วิลัยวรรณ

นางสาวสุกัญญา ตาละคำ

นายจักรพันธ์ มารำพึง

รายชื่อ นายทหารราชองครักษ์และนายตำรวจราชองครักษ์

  เดือน  สถานที่
มกราคม 2562 พระที่นั่งอัมพรสถาน, พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน, พระตำหนักพูลลาวิลเลี่ยนฯ และ เรือนรับรองที่ประทับค่ายมหาสุรสิงหนาท
กุมภาพันธ์ 2562 พระที่นั่งอัมพรสถาน, พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน และ เรือนรับรองที่ประทับค่ายมหาสุรสิงหนาท
มีนาคม 2562 พระที่นั่งอัมพรสถาน พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน และ เรือนรับรองที่ประทับค่ายมหาสุรสิงหนาท
เมษายน 2562 พระที่นั่งอัมพรสถาน, พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน และ เรือนรับรองที่ประทับค่ายมหาสุรสิงหนาท
พฤษภาคม 2562 พระที่นั่งอัมพรสถาน, พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน, พระตำหนักพูลพาวิลเลี่ยนฯ, พระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน พระบรมมหาราชวัง และ เรือนรับรองที่ประทับค่ายมหาสุรสิงหนาท
มิถุนายน 2562 พระที่นั่งอัมพรสถาน, พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน และ เรือนรับรองที่ประทับค่ายมหาสุรสิงหนาท
มิถุนายน 2562 (แก้ไขเพิ่มเติม)
รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติหน้าที่เวรประจำพระองค์ประจำเดือน มิ.ย. 62 (นรอ.เหล่า ทบ.)
กรกฎาคม 2562พระที่นั่งอัมพรสถาน, พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน และ เรือนรับรองที่ประทับค่ายมหาสุรสิงหนาท
กรกฎาคม 2562 (เพิ่มเติม) พระตำหนักพูลลาวิลเลี่ยน พระที่นั่งอัมพรสถาน (เพิ่มเติมระหว่างวันที่ 26-31 ก.ค. 62)
สิงหาคม 2562พระที่นั่งอัมพรสถาน, พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน, พระตำหนักพูลลาวิลเลี่ยนฯ และ เรือนรับรองที่ประทับค่ายมหาสุรสิงหนาท
สิงหาคม 2562 (เพิ่มเติม)พระตำหนักพูลลาวิลเลี่ยน พระที่นั่งอัมพรสถาน (เพิ่มเติมระหว่างวันที่ 11- 12 ส.ค. 62)
กันยายน 2562พระที่นั่งอัมพรสถาน, พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน และ เรือนรับรองที่ประทับค่ายมหาสุรสิงหนาท
กันยายน 2562 (เพิ่มเติม)พระตำหนักพูลลาวิลเลี่ยน พระที่นั่งอัมพรสถาน (เพิ่มเติมระหว่างวันที่ 2- 7 ก.ย. 62)