Elementor #936

Shadow
Slider

จัดการทำ ๕ ส. ภายใน กสท.สบ.ทบ.

รายละเอียด: กสท. ได้เข้าดำเนินการทำ ๕ ส. ภายใน กสท.สบ.ทบ. เพื่อรอรับการตรวจช่วงเดือน เมษายน โดยจัดทำ ๕ ส.  ในวันที่ ๒๗ มีนาคมที่ผ่านมา 

จัดการอบรมหลักสูตรการสร้างเว็บไซต์​

รายละเอียด: กสบ.สบ.ทบ. ได้จัดการฝึกอบรมการสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม wordpress ให้กับกำลังพล เพื่อใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของหน่วย ห้วงระหว่างวันที่ 17 – 27 ส.ค. 61 ณ ห้องประชุม ๒ สบ.ทบ. ชั้น 4

จัดการอบรมหลักสูตรการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น​

รายละเอียด : กสท.สบ.ทบ.ได้จัดการฝึกอบรมภายในหลักสูตรการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นให้กับกำลังพล เพื่อใช้ในการพัฒนาโปรแกรมงานด้านสิทธิกำลังพลและพัฒนางานด้านอื่นๆ ของ สบ.ทบ. ระยะเวลาการอบรม จำนวน ๒๐ ชั่วโมง ห้วงระหว่างวันที่ ๘ ม.ค. – ๗ ก.พ. ๖๒ ณ ห้องประชุม ๒ สบ.ทบ. ชั้น ๔

การดำเนินการสำรวจ สิ่งอุปกรณ์สายสื่อสาร

รายละเอียด: กสท. ได้เข้าดำเนินการสำรวจ สิ่งอุปกรณ์สายสื่อสาร ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์ ให้กับหน่วยต่างๆ เพื่อนำมารวบรวมจัดทำฐานข้อมูลในการนำมาพัฒนาระบบฐานข้อมูลสิ่งอุปกรณ์ของหน่วย