4 มิ.ย. 2561 เก็บข้อมูลบำเหน็จประจำปีที่กองการกำลังพล สบ.ทบ.

5 มิ.ย. 2561 เก็บข้อมูลบำเหน็จประจำปีที่กองการกำลังพล สบ.ทบ. (เพิ่มเติม)

7 มิ.ย. 2561 เก็บข้อมูลบำเหน็จประจำปีที่กองการกำลังพล สบ.ทบ. (เพิ่มเติม)

11 มิ.ย. 61 Flow ระบบงานบำเหน็จ เวอร์ชั่น 1

13 มิ.ย. 2561 FlowChart 3 ระบบงาน จาก 6 ระบบงานบำเหน็จ (ระบบงานเดิม ) ได้แก่

1. การทำงานบำเหน็จประจำปี

2. การทำงานบำเหน็จส่วนกลาง การศึกษา โควต้าพิเศษ

3. การทำงาน บำเหน็จ โควต้านอก ทบ.


8 ส.ค. 2561 Flow การทำงานบำเหน็จระบบงานใหม่