7 มิ.ย. 2561 เก็บข้อมูลเครื่องราชฯ ที่กองการกำลังพล สบ.ทบ.

11 มิ.ย. 2561 คิด Flow ระบบงานเครื่องราชฯ (ระบบงานเดิม)

18 มิ.ย. 2561 Flow ระบบงานเครื่องราชฯ (เสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ)

ร้อยแก้ว

19 มิ.ย. 2561 Flow ระบบงานเครื่องราชฯ (แจกจ่ายเครื่องราชฯ)

ร้อยแก้ว

15 มิ.ย. 2561 Flow ระบบงานเครื่องราชฯ (ส่งคืนเครื่องราชฯ)

ร้อยแก้ว