11 มิ.ย. 2561 เก็บข้อมูลปลด ถอดยศ ลาออก ที่กองการกำลังพล สบ.ทบ.

13 มิ.ย. 2561 โฟระบบงานลาออกนายทหารประทวน V.1

13 มิ.ย. 2561 โฟระบบงานลาออกนายทหารสัญญาบัตร V.1

14 มิ.ย. 2561 โฟระบบงานปลด ถอดยศ นายทหารประทวน V.1

14. มิ.ย. 2561 โฟระบบงาน ปลด ถอดยศ นานยทหารสัญญาบัตร V.1

14 มิ.ย. 2561 โฟระบบงานเกษียณ V.1

14 มิ.ย.2561 เก็บข้อมูลเพิ่มเติม ระบบงาน ปลด ถอดยศ เกษียณ ลาออก

18 มิ.ย. 2561 โฟระบบงานเกษียณ V.2

ร้อยแก้ว

18 มิ.ย. 2561 โฟระบบงานลาออกนายทหารประทวน V.2

18 มิ.ย.2561 โฟระบบงานลาออกนายทหารสัญญาบัตร V.2

ร้อยแก้ว

19 มิ.ย.2561 ระบบการลาออกนายทหารประทวน V.3

ร้อยแก้ว