26 มิ.ย. 2561 การประชุมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายใน กรมสารบรรณทหารบก ประจำเดือน มิถุนายน (ครั้งที่ 6)