6 ก.ย. 2561 การประชุมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายใน กรมสารบรรณทหารบก ประจำเดือน กันยายน (ครั้งที่ 7)