Category: ประชุมคณะทำงาน IT

ตรวจประเมินการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ ทบ.

เจ้าหน้าที่ สบ.ทบ. รับการประเมินการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ ทบ. จาก เจ้าหน้าที่ ศซบ.ทบ. วันจันทร์ที่ 6 ส.ค.61 เวลา 14.00 น.