Category: อบรม

อบรม WordPress(ช่วงที่ 2) 22-24 ส.ค. 2561

กองสารสนเทศ ได้จัดฝึกอบรม กำลังพล สบ.ทบ. ฝึกอบรมการสร้างเว็บไซต์โดยการใช้ WordPress (ช่วงที่ 2) ณ ห้องปฏิบัติการสารสนเทศ กรมสารบรรณทหารบก ชั้น 4 ระหว่างวันที่ 22-24 สิงหาคม 2561

อบรม WordPress 18-20 ก.ค. 2561

กองสารสนเทศ ได้จัดฝึกอบรม กำลังพล สบ.ทบ. ฝึกอบรมการสร้างเว็บไซต์โดยการใช้ WordPress ณ ห้องปฏิบัติการสารสนเทศ กรมสารบรรณทหารบก ชั้น 4 ระหว่างวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2561