ตรวจประเมินการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ ทบ.

เจ้าหน้าที่ สบ.ทบ. รับการประเมินการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ ทบ. จาก เจ้าหน้าที่ ศซบ.ทบ. วันจันทร์ที่ 6 ส.ค.61 เวลา 14.00 น.

ประชุมคณะทำงาน IT ครั้งที่ 6 สบ.ทบ.

26 มิ.ย. 2561 การประชุมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายใน กรมสารบรรณทหารบก ประจำเดือน มิถุนายน (ครั้งที่ 6)