11 มิ.ย. 2561 เก็บข้อมูลปลด ถอดยศ ลาออก ที่กองการกำลังพล สบ.ทบ. 13 มิ.ย. 2561 โฟระบบงานลาออกนายทหารประทวน V.1 13 มิ.ย. 2561 โฟระบบงานลาออกนายทหารสัญญาบัตร V.1 14 มิ.ย. 2561 โฟระบบงานปลด ถอดยศ นายทหารประทวน V.1 14.…

7 มิ.ย. 2561 เก็บข้อมูลเครื่องราชฯ ที่กองการกำลังพล สบ.ทบ. 11 มิ.ย. 2561 คิด Flow ระบบงานเครื่องราชฯ (ระบบงานเดิม)  

4 มิ.ย. 2561 เก็บข้อมูลบำเหน็จประจำปีที่กองการกำลังพล สบ.ทบ. 5 มิ.ย. 2561 เก็บข้อมูลบำเหน็จประจำปีที่กองการกำลังพล สบ.ทบ. (เพิ่มเติม) 7 มิ.ย. 2561 เก็บข้อมูลบำเหน็จประจำปีที่กองการกำลังพล สบ.ทบ. (เพิ่มเติม) 11 มิ.ย. 61 Flow ระบบงานบำเหน็จ เวอร์ชั่น 1 13…