28 มิ.ย.2561 จัดประชุดชี้แจงมอบหมายให้ นขต.สบ.ทบ. จัดทำเว็บไซต์กองเพื่อให้เว็บไซต์กองเป็นไปในทิศทางเดียวกัน " order_by="sortorder" order_direction="ASC" returns="included" maximum_entity_count="500"]

11 มิ.ย. 2561 เก็บข้อมูลปลด ถอดยศ ลาออก ที่กองการกำลังพล สบ.ทบ. 13 มิ.ย. 2561 โฟระบบงานลาออกนายทหารประทวน V.1 13 มิ.ย. 2561 โฟระบบงานลาออกนายทหารสัญญาบัตร V.1 14 มิ.ย. 2561 โฟระบบงานปลด ถอดยศ นายทหารประทวน V.1 14.…

7 มิ.ย. 2561 เก็บข้อมูลเครื่องราชฯ ที่กองการกำลังพล สบ.ทบ. 11 มิ.ย. 2561 คิด Flow ระบบงานเครื่องราชฯ (ระบบงานเดิม)