อบรม WordPress(ช่วงที่ 2) 22-24 ส.ค. 2561

กองสารสนเทศ ได้จัดฝึกอบรม กำลังพล สบ.ทบ. ฝึกอบรมการสร้างเว็บไซต์โดยการใช้ WordPress (ช่วงที่ 2) ณ ห้องปฏิบัติการสารสนเทศ กรมสารบรรณทหารบก ชั้น 4 ระหว่างวันที่ 22-24 สิงหาคม 2561

ศซบ.ทบ.ตรวจพบโปรแกรมไม่พึงประสงค์ภายใน บก.ทบ.

วันที่ 10 ส.ค. 2561 กสท.สบ.ทบ. นำชุดตรวจสอบ ศซบ.ทบ. เข้าทำการตรวจสอบโปรแกรมไม่พึงประสงค์ (Malware) บนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ พร้อมทำการสัมภาษณ์การใช้งานของกำลังพล และตรวจสอบแก้ไขอุปกรณ์ที่ใช้ต่อเชื่อมเครือข่ายภายใน บก.ทบ. ของกำลังพล

ตรวจประเมินการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ ทบ.

เจ้าหน้าที่ สบ.ทบ. รับการประเมินการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ ทบ. จาก เจ้าหน้าที่ ศซบ.ทบ. วันจันทร์ที่ 6 ส.ค.61 เวลา 14.00 น.