ผู้บังคับบัญชา

พ.อ.สมบัติ ชมพูมิ่ง

ผอ.กอง กสท.สบ.ทบ.

พ.อ.หญิง ศิรินทรา    พรมณี

รอง ผอ.กอง กสท.สบ.ทบ.

แผนสารสนเทศ

พ.ท.ธนศักดิ์    ขำศรี

ส.ต.หญิง วีรนันท์    จินตนวัฒนานนท์

น.ส.โยษิตา    ภู่กำจัด

แผนกวิเคราะห์และพัฒนาระบบ

ร.ท.ทวีพล    รอดปรีชา

จ.ส.อ.ศุภศักดิ์    เวียงสาว

ส.ท.ปรัชญา    รัตนบุรี

ส.ต.ณัชชากร    ตะมาริด

น.ส.วรมน    แก่นอ่อน

แผนกปฏิบัติการ

จ.ส.อ.จิรัฏฐ์    ถานะวร

ส.ต.ภูมี    พูลนิล

ส.ต.อาทิตย์    จันทะวัง

ส.ต.ธนพล    แพทย์รักษ์

บก.กอง

ร.ท.ทวีพล    รอดปรีชา