ไม่มีหมวดหมู่

การดำเนินงานของ นขต.สบ.ทบ. ในปัจจุบัน

การดำเนินงานของ นขต.สบ.ทบ. ในปัจจุบัน

งานทำเนียบกำลังพลเพื่อสิทธิกำลังพลของ สบ.ทบ.
งานประวัติกำลังพลเพื่อสิทธิกำลังพลของ สบ.ทบ.
งานทำเนียบกำลังพลเพื่อสิทธิกำลังพลของ สบ.ทบ.

ทำเนียบกำลังพลของทบ. เป็นการจัดทำทำเนียบตามอัตราการจัดของหน่วยตามที่ทบ.ได้อนุมัติ

 (ยก.ทบ. รับผิดชอบ) และควบคุมการบรรจุกำลังพล (กพ.ทบ. รับผิดชอบ) ทำเนียบกำลังพลเป็นเครื่องมือช่วยสนับสนุนงานด้านธุรการกำลังพลตั้งแต่บรรจุ ปรับย้าย เลื่อนยศ ปลด ถอดยศ ออกจากราชการซึ่งการดำเนินการควบคุมทำเนียบตามอัตราการจัดของหน่วยดังกล่าวเป็นการบันทึกลงแบบพิมพ์ทบ. ๑๐๐-๐๖๗ ทำเนียบนายทหารสัญญาบัตรโดยเจ้าหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบดังนั้นจากการที่ต้องสนับสนุนงานต่างๆทำเนียบกำลังพลจะมีการเคลื่อนไหวสอยู่ตลอดเวลาอีกทั้งปัจจุบันต้องมีการสอบทานกับฐานข้อมูล PDX จึงทำให้ต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบดำเนินการมากขึ้นทำให้เกิดความล่าช้าไม่ทันต่อห้วงเวลาที่ต้องปฏิบัติมีผลให้กำลังพลได้รับสิทธิล่าช้า

งานประวัติกำลังพลเพื่อสิทธิกำลังพลของ สบ.ทบ.

ประวัติกำลังพลของข้าราชการสังกัดทบ. ตั้งแต่บรรจุเริ่มเข้ารับราชการ ปรับย้าย เลื่อนยศจนกระทั่งออกจากราชการและเสียชีวิตจะต้องบันทึกในสมุดประวัติกำลังพลซึ่งสมุดประวัติของนายทหารสัญญาบัตรจะจัดทำ

ไว้ ๒ เล่มโดยจัดเก็บที่ สบ.ทบ. และที่หน่วยต้นสังกัดส่วนย่อยนายทหารประทวนมี ๑ เล่มจัดเก็บไว้ที่หน่วยต้นสังกัดทั้งนี้รายการประวัติกำลังพลของแต่ละนายที่จะต้องบันทึกประกอบด้วยรายการประวัติ ๒๙ รายการ จำนวน ๑๔ หน้า เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบและดำเนินงานด้านสิทธิกำลังพลระหว่างรับราชกานนอกจากนี้สมุดประวัติยังเป็นหลักฐานสำคัญในการขอสิทธิของกำลังพลเมื่อออกจากราชการหรือเสียชีวิตซึ่งประวัติของกำลังพลมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาโดยเจ้าหน้าที่จะต้องทำการบ้านบันทึกทุกรายการที่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นรายการบุคคลให้เป็นปัจจุบันที่สุดทำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถบันทึกได้ทัน อีกทั้งปัจจุบันฐานข้อมูล PDX ยังเป็นการบันทึกข้อมูล จังทำให้เกิดความซับซ้อนในการปฏิบัติงานไม่ทันต่อห้วงเวลาที่ต้องปฏิบัติมีผลให้กำลังพลได้รับสิทธิล่าช้า

งานเลื่อนชั้นงานเดือนข้าราชการและปรับระดับเงินเดือน
งานยศ
งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
งานเลื่อนชั้นงานเดือนข้าราชการและปรับระดับเงินเดือน

งานเลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการทหารและปรับระดับประกอบด้วยงานบำเหน็จประจำปี,งานบำเหน็จเพิ่มเติมซึ่งได้รับพิจารณาระหว่างปี รวมทั้งงานปรับระดับเงินเดือนข้าราชการทหารงานเลื่อนขั้นชั้นเงินเดือนข้าราชการทหารและปรับระดับเงินเดือนจึงเป็นงานที่ต้องยกร่างคำสั่งให้กำลังพลได้รับเงินต่าง ๆ จึงต้องมีการตรวจสอบในแต่ละรายการอย่างละเอียดโดยไม่ให้ขัดกับระเบียบ/หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องที่จะนำไปสู่ความผิดพลาดทำให้รัฐเสียหายได้จึงเป็นเหตุให้ในการดำเนินการในแต่ละงานของงานบำเหน็จต่าง ๆ จะต้องใช้ข้อมูลตรวจสอบทั้งทำเนียบกำลังพลเพื่อตรวจสอบตำแหน่งหรือตรวจสอบประวัติกำลังพลในแต่ละคำสั่ง ทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน

โดยปัจจุบันงานเลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการทหารใช้งานจากโปรแกรมประยุกต์ที่ได้พัฒนาขึ้นเอง ซึ่งเป็นการดำเนินการบันทึกข้อมูลเพื่อออกคำสั่งของนายทหารสัญญาบัตร และมีส่งข้องมูลเป็นฐานข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูล PDX ต่อไป

งานยศ

งานยศประกอบด้วยแต่งตั้งยศ,ขอว่าที่ยศ,ขอใบสัญญาบัตรยศ,ปลดถอดยศซึ่งการดำเนินการต่าง ๆจะต้องรวบรวมตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ให้ครบถ้วนเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และพิมพ์ยกร่างออกคำสั่งรวมถึงสำเนาแจกจ่ายซึ่งการดำเนินงานต่าง ๆ ต้องพิมพ์ตั้งแต่ระดับหน่วยจนถึงการออกคำสั่งอีกทั้งต้องลงข้อมูลในฐานข้อมูล PDX ซึ่งเป็นการซ้ำซ้อนในการดำเนินงานทำให้กำลังพลได้รับสิทธิล่าช้า

งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประกอบด้วยการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์,

การรับคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์,การแจกจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์,การแจกจ่ายใบกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และการแก้ไขราชกิจจาฯ

ซึ่งงานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จะเป็นการดำเนินงานที่มีห้วงเวลาจำกัดตามที่หน่วยเหนือกำหนดจึงทำให้การตรวจสอบโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในแต่ละปี นขต.ทบ. (ระดับกองพลหรือเทียบเท่าขึ้นไป) จะต้องเร่งรีบดำเนินการตรวจสอบเป็นรายบุคคลจัดทำใบเสนอขอฯ ตามรูปแบบที่กำหนดส่งให้

สบ.ทบ. ตรวจสอบรวบรวมจัดทำใบเสนอขอฯ ตามรูปแบบที่กำหนดส่งไปยัง สม. ซึ่งการดำเนินการที่ซ้ำซ้อนของหน่วยใน ๒ ระดับ และเป็นการตรวจเป็นรายบุคคลจึงทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนโดยมีบางนายไม่ได้รับการเสนอขอพระราชการฯ ซึ่งมีผลกับการขอพระราชทานในชั้นที่สูงขึ้น

งานออกจากราชการ
งานออกจากราชการ

การพิจารณางานออกจากราชการ ซึ่งประกอบด้วย งานลาออก ปลด ย้าย/โอน ออกนอก ทบ. รวมถึงเสียชีวิต จะต้องตรวจสอบจากประวัติกำลังพลซึ่งหากข้อมูลประวัติกำลังพลไม่ถูกต้องสมบูรณ์จำทำให้การดำเนินการล่าช้าและเกิดความคลาดเคลื่อนได้ และงานลาออก ปลด เสียชีวิต ยังมีความเกี่ยวข้องกับงานเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญทำให้ต้องตรวจสอบในหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบและหลักเกณฑ์แล้ว จึงยกร่างคำสั่งเสนอผู้บังคับบัญชาและแจกจ่ายจากการดำเนินการต่างๆ ทำให้กำลังพลได้รับคำสั่งล่าช้าทั้งนี้งานออกจากราชการจะมีความเกี่ยวข้องกับงานทำเนียบกำลังพลเพื่อสนับสนุนงานสิทธิกำลังพลของ สบ.ทบ. และงานประวัติกำลังพลเพื่อสนับสนุนงานสิทธิกำลังพลของ สบ.ทบ. อีกด้วย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *